คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับเรียนป.ตรีภาคพิเศษ

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (วิทยาเขตบางนา) (เรียนวันอังคาร-พฤหัสบดี)  ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2551 (รุ่นที่ 2) จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนมิถุนายน 2551 (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในวันรับสมัคร)รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551 (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในวันรับสมัคร) จำนวน 120 คน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ

          2.เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

          3.เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

          4.เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

          5.ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

          6.เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

          หลักฐานการสมัคร

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  อย่างละ  2 ฉบับ

          3.ใบรับรองแพทย์  1  ฉบับ

          4.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว  อย่างละ 2 รูป

          กรณีเทียบโอน (ปวส. ป.ตรี ป.โท หรือของ ม.รามฯ กรณีไม่จบ)

          -เพิ่มสำเนาตามข้อ 1, 2 อย่างละ 1 ฉบับ 

          -กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สำเนาอย่างละ 3 ฉบับ

          หมายเหตุ 

          กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศให้แนบเอกสารการเทียบระดับคุณวุฒิด้วย  โดย

          1.วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ติดต่อที่ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา

          2.วุฒิระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ติดต่อที่กองการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          -ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 800 บาท

          -ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 160 บาท

          -ค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 500 บาท

          -ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคละ 2,500 บาท

          -ค่าธรรมเนียมการจัดสอบสอบไล่ ภาคละ 1,250 บาท

          -ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 800 บาท

           (ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในการสมัครประมาณ 23,000 บาท)

          สถานที่จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

          1.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

          2.มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารพระมาส (PRB) วิทยาเขตบางนา ชั้น 1  ห้องธุรการ

เวลารับสมัคร  0.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

          ระบบการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา (Block Course System) เรียนจนจบกระบวนวิชานั้นแล้วทำการวัดผล จึงจะเรียนวิชาถัดไปจนกว่าจะครบหลักสูตร แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

          การเรียนการสอนการบรรยายในชั้นเรียน ระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 17.00-21.00 น. สถานที่เรียน ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทรศัพท์  0-2310-8175, 02310-8169, 0-2310-8162, 089-681-6932, 083-243-4595 Website:  http://www.law.ru.ac.th E-mail:nam@esmilehost.com

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104176 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์