คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับเรียนป.ตรีภาคพิเศษ

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (วิทยาเขตบางนา) (เรียนวันอังคาร-พฤหัสบดี)  ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2551 (รุ่นที่ 2) จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนมิถุนายน 2551 (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในวันรับสมัคร)รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551 (ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในวันรับสมัคร) จำนวน 120 คน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ

          2.เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

          3.เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

          4.เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

          5.ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

          6.เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

          หลักฐานการสมัคร

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  อย่างละ  2 ฉบับ

          3.ใบรับรองแพทย์  1  ฉบับ

          4.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว  อย่างละ 2 รูป

          กรณีเทียบโอน (ปวส. ป.ตรี ป.โท หรือของ ม.รามฯ กรณีไม่จบ)

          -เพิ่มสำเนาตามข้อ 1, 2 อย่างละ 1 ฉบับ 

          -กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สำเนาอย่างละ 3 ฉบับ

          หมายเหตุ 

          กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศให้แนบเอกสารการเทียบระดับคุณวุฒิด้วย  โดย

          1.วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ติดต่อที่ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา

          2.วุฒิระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ติดต่อที่กองการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          -ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 800 บาท

          -ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 160 บาท

          -ค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 500 บาท

          -ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคละ 2,500 บาท

          -ค่าธรรมเนียมการจัดสอบสอบไล่ ภาคละ 1,250 บาท

          -ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 800 บาท

           (ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในการสมัครประมาณ 23,000 บาท)

          สถานที่จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

          1.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

          2.มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารพระมาส (PRB) วิทยาเขตบางนา ชั้น 1  ห้องธุรการ

เวลารับสมัคร  0.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

          ระบบการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา (Block Course System) เรียนจนจบกระบวนวิชานั้นแล้วทำการวัดผล จึงจะเรียนวิชาถัดไปจนกว่าจะครบหลักสูตร แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

          การเรียนการสอนการบรรยายในชั้นเรียน ระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 17.00-21.00 น. สถานที่เรียน ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทรศัพท์  0-2310-8175, 02310-8169, 0-2310-8162, 089-681-6932, 083-243-4595 Website:  http://www.law.ru.ac.th E-mail:nam@esmilehost.com

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104176 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 272 คน กำลังออนไลน์