มหาวิทยาลัยบูรพา รับเรียนปริญญาตรีภาคพิเศษ

         มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (4 ปี)

ประจำปีการศึกษา 2551 รับสมัครวันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารภปร.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวนรับรวม 1,830 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

         2.มีความประพฤติเรียบร้อย

         3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

         คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

         ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) โดยผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชา

ที่ตนถนัดหรือสนใจเพียงกลุ่มเดียวจากสาขาวิชาดังต่อไปนี้ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หรือการจัดการ ในวันสอบสัมภาษณ์

         ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

(การปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เป็นเวลา 4 เดือน) ในชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4

         2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโรงแรม)

         ผู้ประสงค์เรียนในสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ต้องมีบุคลิกภาพดี ผู้หญิงมีส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้ชายต้องมีส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป และมีใจรักงานบริการ

         3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

         ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการฝึกงานในด้านการตรวจสอบบัญชี ไม่ต่ำกว่า 360 ชั่วโมง ในภาคฤดูร้อนชั้นปีที่ 3

         ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต้องเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทนและมีความรับผิดชอบสูง ชอบทำงานเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลข โดยผู้สมัครต้องมี

กรอบแนวความคิดที่เป็นระบบและมีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

         4.สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

         5.สาขาวิชาจิตวิทยา รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

         6.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

         7.สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

         8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ รบผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

         คณะวิทยาศาสตร์

         สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3810-2222 ต่อ 3051, 3052)

         คณะวิศวกรรมศาสตร์

         สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้ ไม่ตาบอดสี ขั้นรุนแรง (อนึ่ง ผู้ที่ตาบอดสีอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เลือกเรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) และไม่ปรากฏอาการของโรคดังต่อไปนี้

         1.โรคเรื้อน

         2.วัณโรคในระยะอันตราย

         3.โรคติดยาเสพติดให้โทษ

         4.กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)

         5.โรคพิษสุราเรื้อรัง

         6.โรคจิตต่าง ๆ

         7.โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

         วิทยาลัยการขนส่งและลอจิสติกส์

         ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาการจัดการลอจิสติกส์และพาณิชยนาวี ต้องสำเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในกลุ่มวิชาการจัดการลอจิสติกส์และพาณิชยนาวี เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 2 สาขาวิชา ดังนี้

         1.สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์

         2.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

         คณะศึกษาศาสตร์

         แนวทางการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จะไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู แต่สามารถ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ในฐานะบุคลากรทางการศึกษา คือ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยใช้สื่อผ่านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรืองานที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพ ตัดต่อภาพ วีดีทัศน์ งานผลิตสื่อกราฟิค งานถ่ายภาพเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ธรรมชาติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

นิสิตควรจะเป็นผู้ที่รัก ชอบที่จะคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานกับสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์ การใช้กล้องถ่ายภาพ งานการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานแปลกใหม่ มีความอดทน มานะ ปฏิบัติงานหนักต่อเนื่องได้ การเรียนรู้จะเน้นการปฏิบัติจริงควบคู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน

         คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

         1.สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการสร้างระบบสารสนเทศรองรับงานด้านต่าง ๆ ได้

         2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช) (วท.บ.) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพืช อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช เป็นต้น

         3.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ทล.บ.) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจ และเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ

         4.กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) ได้แก่

         -การตลาด

         -การจัดการทรัพยากรมนุษย์

         -การจัดการ

         -การเงิน

         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

         คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

         ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
         วิทยาลัยอัญมณี วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

         ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยอัญมณีต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

         1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ.) ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับแร่อัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ กรรมวิธีการผลิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

         2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับด้านอัญมณีศาสตร์ เทคโนโลยีอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ กรรมวิธีการผลิตและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถพัฒนาตนเองให้เรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

         3.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับด้านการออกแบบเครื่องประดับ อัญมณีศาสตร์ กรรมวิธีการผลิตและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ สนองความต้องการวงการอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

         3.ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

         3.1 ค่าสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท

         หมายเหตุ เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณารับสมัคร

         4.การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

         4.1 การจัดเตรียมหลักฐานประกอบใบสมัครคัดเลือก

          (1) ใบสมัครของมหาวิทยาลัย

          (2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) หรือเทียบเท่า

          (3) สำเนาใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ

          (4) สำเนาใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          (5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัครคัดเลือก 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดในบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

          (6) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

          (7) สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

          (8) สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)

          (9) การแต่งกายเพื่อการสมัครคัดเลือกให้แต่งกายชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์และสวมรองเท้าแตะ

         4.2 การกรอกใบสมัคร ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในใบสมัคร

          (1) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในกรอบสี่เหลี่ยม มุมบนด้านขวามือของแบบใบสมัครคัดเลือก

          (2) กรอก ชื่อ นามสกุลและรายละเอียดที่อยู่ ที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก และรวดเร็ว ด้วยตัวบรรจง มีความชัดเจน

          (3) ทำเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai