ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมนําเสนอความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ เพื่อใชจัดพิมพเผยแพร ประชาสัมพันธในสื่อตางๆ ตลอดจนของที่ระลึกที่ใชในงาน “ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน”

ผูชนะจะไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ  สงตราสัญลักษณเขาประกวด

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ดูรายละเอีบดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst

ตราสัญลักษณ ที่สงเขาประกวดจะตองประกอบดวย  ภาพสัญลักษณที่แสดงถึงหัวขอ (theme)

”รวมพลังตนกลาวิทย สรางแนวคิดแหงปญญา”  อาจมีขอความประกอบภาพตามความเหมาะสม

พร้อมคําอธิบายความหมายของตราสัญลักษณที่สงประกวดแนบมาดวย  โดยสงเปนภาพสี

ขนาด A4 (297 mm x 210 mm) พรอมไฟลภาพตนฉบับที่เสร็จเรียบรอยแลวในรูปซีดีรอม

ที่มีนามสกุล ai และ jpg (ไมรับภาพราง) ไฟลตราสัญลักษณตนฉบับถือเปนกรรมสิทธิ์ของ สสวท.      

สงตราสัญลักษณเขาประกวดไดไมจํากัดจํานวน ผูสงตราสัญลักษณเขาประกวด จะตองเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เทานั้น

ผู้สนใจสงผลงานทางไปรษณียใหวงเล็บมุมซองวาประกวดตราสัญลักษณ ไปที่ สาขา พสวท. และ สควค.

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 924 สุขุมวิท เอกมัย กรุงเทพฯ 10110

หรือส่งทางอีเมล์ wmuns@ipst.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก แหล่งข้อมูลทุนและที่เรียนต่อทั่วโลก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์