สุขภาพจิตกับการกีฬา

  

 

ที่มาของภาพ : http://1.3qdc.com/old/sakid/2006/06/cat-swim.jpg


            สุขภาพจิต (Mental Health) เป็นภาวะความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของทุกคน ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี ชีวิตก็จะมีความสุข สามารถให้ปรับตัวให้อยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างสมดุล ระหว่างความต้องการของตนเอง และสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริงได้

            ภาวะจิตใจที่มีความสุข เป็นกระบวนการที่สะสมตลอดชีวิตของคนเรา โดยเริ่มต้นจากภายในครรภ์ สู่ครอบครัว และสังคม บุคคลที่มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความรัก ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกัน ก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคงของการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงทางจิตใจ ประสบการณ์ต่างๆ ในครอบครัวจะนำมาสู่การแก้ปัญหา เผชิญปัญหา และปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น ทำให้มีความพึงพอใจในชีวิต และมีความสุขนั่นเอง
 

            กีฬา เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิต ในประเด็นนี้ ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้ว เพราะกีฬาเป็นกิจกรรมที่ให้คุณประโยชน์หลายประการ ที่จะช่วยขจัดปัจจัยที่มีผลเสียต่อสุขภาพจิต อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย กล่าวคือ

  • กีฬาเสริมสร้างความสำเร็จและความพึงพอใจ
  • กีฬาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์

  • กีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์
  • กีฬาช่วยคลายเครียดทางจิตใจ

  • กีฬาเสริมสร้างบุคลิกภาพ
  • กีฬาสร้างอาชีพ และรายได้
  • กีฬาใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิตที่มาของภาพ : http://www.mattgsplace.net/sport%20box.jpg

                 

 1   2   3

 

สร้างโดย: 
คุณครู กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาว สุวิมล เตชะวีรพงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์