การทำงานตามระบบ PDCA

 การทำงานตามระบบ PDCA

P   (PLAN) =   การวางแผนการทำงาน

1.  โครงการ / กิจกรรม                         2.  การอนุมัติโครงการ / อนุมัติงบประมาณดำเนินงานหรือ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน                         3.  คำสั่ง                         4.  กำหนดการ                        

5.  ประชุม วางแผนในการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม

D (DO) =        ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ                        (องค์ประกอบในการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม)                         1.  ปก                         2. คำนำ                         3. สารบัญ                         4. สรุปรายงานผลการประเมิน                                 4.1 วัตถุประสงค์                                 4.2 ขอบเขตของการประเมิน                                 4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน                                 4.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                 4.5 วิธีดำเนินการ                                         4.5.1  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน                                          4.5.2 วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล                            5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                            6. ข้อเสนอแนะ                            7. ภาคผนวก                                      7.1    หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก                                      7.1    คำสั่ง                                      7.2    โครงการ หรือประมาณการค่าใช้จ่าย                                      7.3    กำหนดการ                                      7.4     แบบประเมินผล                                      7.5     Print  out                                 

     7.6     ภาพประกอบ

C (CHECK) =  1.  ตรวจสอบสรุปผลการประเมินA (ACTION) = 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงใช้ในครั้ง / ปี ต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 182 คน กำลังออนไลน์