การทำงานตามระบบ PDCA

 การทำงานตามระบบ PDCA

P   (PLAN) =   การวางแผนการทำงาน

1.  โครงการ / กิจกรรม                         2.  การอนุมัติโครงการ / อนุมัติงบประมาณดำเนินงานหรือ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน                         3.  คำสั่ง                         4.  กำหนดการ                        

5.  ประชุม วางแผนในการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม

D (DO) =        ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ                        (องค์ประกอบในการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม)                         1.  ปก                         2. คำนำ                         3. สารบัญ                         4. สรุปรายงานผลการประเมิน                                 4.1 วัตถุประสงค์                                 4.2 ขอบเขตของการประเมิน                                 4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน                                 4.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                 4.5 วิธีดำเนินการ                                         4.5.1  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน                                          4.5.2 วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล                            5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                            6. ข้อเสนอแนะ                            7. ภาคผนวก                                      7.1    หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก                                      7.1    คำสั่ง                                      7.2    โครงการ หรือประมาณการค่าใช้จ่าย                                      7.3    กำหนดการ                                      7.4     แบบประเมินผล                                      7.5     Print  out                                 

     7.6     ภาพประกอบ

C (CHECK) =  1.  ตรวจสอบสรุปผลการประเมินA (ACTION) = 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงใช้ในครั้ง / ปี ต่อไป

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 239 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • chiradet2540