เผย"ชินภัทร"เมินคำเตือน"สตง." [20 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

ชี้บอร์ดสกสค.ไม่ควรทำหน้าที่บริหาร อ้างรก.องค์การค้าฯเพื่อขวัญกำลังใจ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการนั่งตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ (ผอ.) องค์การค้าของ สกสค. เพราะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ กพฐ.ไปแล้วว่า องค์การค้าฯเป็นหน่วยงานสำคัญของ สกสค. และเป็นหน่วยงานที่ต้องรองรับการพิมพ์แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน ศธ. จึงจำเป็นต้องประคับประคองให้ทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น มติคณะกรรมการ สกสค.ที่ให้ตนรักษาการ ผอ.องค์การค้าฯต่อ เป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าต้องการให้มีความต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ตนก็ได้ให้เริ่มกระบวนการสรรหา ผอ.องค์การค้าฯคนใหม่ได้ทันที ซึ่งจะเป็นจุดที่มาเสริมต่อพอดีเมื่อแต่งตั้ง ผอ.องค์การค้าฯคนใหม่แล้ว นอกจากนี้ การรักษาการ ผอ.องค์การค้าฯต่อก็เพื่อไม่ให้บุคลากรในองค์การค้าฯเสียขวัญ เพราะการขาดผู้นำในขณะที่มีวิกฤตปัญหาอยู่อาจก่อให้เกิดการเสียขวัญกำลังใจได้ ส่วนที่มองกันว่าการที่ตนรักษาการ ผอ.องค์การค้าฯควบกับเลขาธิการ กพฐ.อาจจะขัดกับ พ.ร.บ.ร่วมค้า ในฐานะเป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเกี่ยวกับตำราเรียนคนเดียวกันนั้น เรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร

รายงานข่าวจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งว่า นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ตผ 0020/4355 ลงวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ส่งถึงประธานคณะกรรมการ สกสค. คือนายชินภัทรมีใจความสำคัญว่า "สตง.ได้ตรวจสอบการดำเนินการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนปีการศึกษา 2550 และการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซทสี่สี ชนิดป้อนแผ่น ขององค์การค้าของ สกสค. ผลการตรวจสอบพบว่า 1.คณะกรรมการ สกสค.ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 อนุมัติให้องค์การค้าฯนำหนังสือเรียนปี 2550 จำนวน 31 รายการ ไปจ้างพิมพ์ภายนอก และคณะกรรมการองค์การค้าฯมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการจ้างพิมพ์ภายนอก โดยให้นายจิตรนรา นวรัตน์ เป็นประธานกรรมการรับซองราคาและพิจารณาผล 2.คณะกรรมการองค์การค้าฯมีคำสั่งที่ 10/2550 ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซทสี่สี ชนิดป้อนแผ่น โดยให้นายจิตรนราเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาราคา และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับ

"การที่คณะกรรมการองค์การค้าฯมีคำสั่งตั้งนายจิตรนรา กรรมการองค์การค้าฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการขององค์การค้าฯ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การค้าฯ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานั้น น่าจะไม่เหมาะสม เพราะการก้าวล่วงลงมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานคณะกรรมการหรือกรรมการคณะต่างๆ อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ของคณะกรรมการ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้การตัดสินใจของนายจิตรนรา โดยไม่มีกรรมการท่านใดกล้าให้ข้อเสนอแนะหรือทักท้วงต่อการปฏิบัติที่อาจไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบได้ มีผลให้เกิดความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ มีผลให้เกิดข้อครหาว่าการดำเนินการเกิดความไม่โปร่งใส และอาจส่งผลให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น

"สตง.พิจารณาแล้วเห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 1.กำกับดูแลให้คณะกรรมการองค์การค้าฯพึงระมัดระวังการใช้ดุลพินิจในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมรอบคอบ และหลีกเลี่ยงให้ฝ่ายบริหารก้าวล่วงลงมาเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการบริหาร 2.ควรมีข้อกำหนดในระเบียบการบริหารการจัดการไม่ให้ผู้บริหารเข้ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายคณะกรรมการ สกสค.ให้มาทำหน้าที่บริหาร เพื่อมิให้เป็นที่ครหาว่าการดำเนินงานเกิดความไม่โปร่งใส และเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้" เนื้อหาหนังสือ สตง.ระบุ

แหล่งข่าวระดับสูงใน ศธ.กล่าวว่า จากใจความตอนท้ายของหนังสือ สตง.ฉบับนี้ มีความชัดเจนว่า กรรมการ สกสค.ไม่ควรมาทำหน้าที่บริหารภายในองค์กรที่กำกับดูแล เพื่อป้องกันปัญหาความไม่โปร่งใส ซึ่งนายชินภัทรก็น่าจะรับรู้ถึงข้อห่วงใยนี้ดีอยู่แล้ว เพราะหนังสือ สตง.มีมาถึงนายชินภัทร ในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค. จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดดูเหมือนนายชินภัทรจะยังยินดีกับการได้นั่งตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าฯอีก

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01201152&sectionid=0107&day=2009-11-20

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์