สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

  

       

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป

มีพรมแดนติดกับแอลเบเนีย (151 กม.)

สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (เซอร์เบีย-มอนเตนิโกร) (211 กม.) บัลแกเรีย (148 กม.) และกรีซ (228 กม.)

พื้นที่ 25,333 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 2,046,209 (ค.ศ.2001)

เชื้อชาติ มาซิโดเนีย 66.6% แอลเบเนีย 22.7% เติร์ก 4%

โรมา 2.2% เซิร์บ 2.1% อื่น ๆ 2.4%. (ค.ศ. 1994)

ศาสนา มาซิโดเนียนออร์โธดอกซ์ 31% มุสลิม 30% อื่น ๆ 3%

เมืองหลวง กรุงสโกเปีย (Skopje)

ภาษา มาซิโดเนีย 70% แอลเบเนีย 21% เติร์ก 3% เซอร์โบ-โครอัท 3% อื่น ๆ 3%

วันชาติ 2 สิงหาคม (Uprising Day ปี ค.ศ. 1903)

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข มาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ประมุข ประธานาธิบดี Boris TRAJKOVSKI รับตำแหน่งวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1999

ฝ่ายบริหาร รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากการรับเลือกด้วยคะแนนเสียงข้างมากในสภา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

นายกรัฐมนตรี นาย Ljubco GEORGIEVSKI รับตำแหน่งวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Slobodan Casule

ฝ่ายนิติบัญญัติ ระบบสภาเดียว (Unicameral Assembly) หรือเรียกว่า Sobranje มีสมาชิก 120 คน ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 85 คน และมาจากการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง 35 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

การเมืองการปกครอง

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

มาซิโดเนียเป็นชื่อเรียกดินแดนในประวัติศาสตร์ที่มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของยูโกสลาเวีย

กรีซ และบัลแกเรีย ในระหว่างปี ค.ศ. 1946-1949 เกิดสงครามกลางเมืองภายในกรีซ จึงทำให้นายพลตีโต แห่งยูโกสลาเวียประสบความสำเร็จในการเรียกร้องพื้นที่ส่วนหนึ่งของดินแดนมาซิโดเนียมาอยู่ภายใต้การปกครอง โดยเป็นสาธารณรัฐ 1 ใน 6 สาธารณรัฐของยูโกสลาเวีย ในปี ค.ศ. 1991 สาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารณรัฐโครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์โซโกวีนาได้เคลื่อนไหวแยกตัวเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย ชาวมาซิโดเนียจึงได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช และได้ประกาศเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นการแยกตัวโดยปราศจากการใช้กำลังต่อต้านจากยูโกสลาเวีย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะยูโกสลาเวียกำลังสนับสนุนชาวเซิร์บในการสู้รบในบอสเนีย-เฮอร์โซโกวีนา ประกอบกับในมาซิโดเนียมาประชากรเชื้อสายเซิร์บจำนวนน้อย ยูโกสลาเวียจึงไม่ต้องการเปิดศึก 2 ด้าน มาซิโดเนียประกาศเอกราชโดยใช้ชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia - ROM) ตามรัฐธรรมนูญ และต่อมาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติภายใต้ชื่อROM แต่ได้รับการคัดค้านจากกรีซ โดยให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์และดินแดนว่า การใช้ชื่อ Republic of Macedonia เป็นการส่อเจตนารมย์ที่จะอ้างสิทธิครอบคลุมไปถึงดินแดนมาซิโดเนียส่วนที่อยู่ในกรีซ ในที่สุดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีข้อมติที่ 817 (1993) ให้ใช้ชื่อ Former Yugoslav Republic of Macedomia (FYROM) ในการอ้างถึงมาซิโดเนียในสหประชาชาติจนกว่าประเทศทั้งสองจะตกลงกันได้ สหประชาชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1993 ประกาศรับรองมาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 181 นอกจากนี้ มาซิโดเนียยังได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอีกหลายองค์การ เช่น FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ILO, IMF, OSCE, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, WHO เป็นต้น

          

 

เศรษฐกิจการค้า

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน Macedonian denar (MKD)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 64.757 MKD (มกราคม ค.ศ. 2001)

ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2000)

ผลผลิตประชาชาติมวลรวมต่อหัว 1,865 ดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 1998)

อัตราการเจริญเติบโต 5.1% (ค.ศ. 2000)

อัตราเงินเฟ้อ 11% (ค.ศ. 2000)

มูลค่าการส่งออก 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2000)

สินค้าส่งออก อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เหล็กและเหล็กกล้า

ประเทศคู่ค้า เยอรมนี 22% ยูโกสลาเวีย 22% สหรัฐฯ 12% กรีซ 7% อิตาลี 6%

มูลค่าการนำเข้า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2000)

สินค้านำเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเทศคู่ค้า เยอรมนี 13% ยูเครน 13% รัสเซีย 10% ยูโกสลาเวีย 8% กรีซ 8%

หนี้ต่างประเทศ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2000)

ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากสหภาพยุโรป

(ค.ศ. 2000)

 

          

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาซิโดเนีย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1997 อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการรับรองและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาซิโดเนีย อย่างไรก็ตาม การสถาปนาความสัมพันธ์ยังไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องชื่อประเทศมาซิโดเนีย โดยฝ่ายไทยประสงค์จะใช้ชื่อ “Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM” ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 817 (1993) ขณะที่ฝ่ายมาซิโดเนียประสงค์จะใช้ชื่อ “Republic of Macedonia - ROM” ซึ่งเป็นชื่อที่กรีซคัดค้าน แม้ว่าจะยังมิได้สถาปนาความสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันไทยและมาซิโดเนียได้มีการติดต่อดำเนินความสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ โดยระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้ไปเยือนกรีซและมาซิโดเนียอย่างเป็นทางการ และระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน ค.ศ. 2000 นาย Aleksandar Dimitrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาซิโดเนีย เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงฯ ทางด้านเศรษฐกิจการค้าไทยและมาซิโดเนียยังไม่มีตัวเลขการค้าอย่างเป็นทางการระหว่างกัน

 

สร้างโดย: 
นนทลี โพธิ์จันทร์ เลขที่ 13 ม.6/5

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 291 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • น้ำตาลยาจิตร
  • tar_kunakorn