สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

  

       

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป

มีพรมแดนติดกับแอลเบเนีย (151 กม.)

สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (เซอร์เบีย-มอนเตนิโกร) (211 กม.) บัลแกเรีย (148 กม.) และกรีซ (228 กม.)

พื้นที่ 25,333 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 2,046,209 (ค.ศ.2001)

เชื้อชาติ มาซิโดเนีย 66.6% แอลเบเนีย 22.7% เติร์ก 4%

โรมา 2.2% เซิร์บ 2.1% อื่น ๆ 2.4%. (ค.ศ. 1994)

ศาสนา มาซิโดเนียนออร์โธดอกซ์ 31% มุสลิม 30% อื่น ๆ 3%

เมืองหลวง กรุงสโกเปีย (Skopje)

ภาษา มาซิโดเนีย 70% แอลเบเนีย 21% เติร์ก 3% เซอร์โบ-โครอัท 3% อื่น ๆ 3%

วันชาติ 2 สิงหาคม (Uprising Day ปี ค.ศ. 1903)

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข มาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ประมุข ประธานาธิบดี Boris TRAJKOVSKI รับตำแหน่งวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1999

ฝ่ายบริหาร รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากการรับเลือกด้วยคะแนนเสียงข้างมากในสภา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

นายกรัฐมนตรี นาย Ljubco GEORGIEVSKI รับตำแหน่งวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Slobodan Casule

ฝ่ายนิติบัญญัติ ระบบสภาเดียว (Unicameral Assembly) หรือเรียกว่า Sobranje มีสมาชิก 120 คน ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 85 คน และมาจากการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง 35 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

การเมืองการปกครอง

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

มาซิโดเนียเป็นชื่อเรียกดินแดนในประวัติศาสตร์ที่มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของยูโกสลาเวีย

กรีซ และบัลแกเรีย ในระหว่างปี ค.ศ. 1946-1949 เกิดสงครามกลางเมืองภายในกรีซ จึงทำให้นายพลตีโต แห่งยูโกสลาเวียประสบความสำเร็จในการเรียกร้องพื้นที่ส่วนหนึ่งของดินแดนมาซิโดเนียมาอยู่ภายใต้การปกครอง โดยเป็นสาธารณรัฐ 1 ใน 6 สาธารณรัฐของยูโกสลาเวีย ในปี ค.ศ. 1991 สาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารณรัฐโครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์โซโกวีนาได้เคลื่อนไหวแยกตัวเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย ชาวมาซิโดเนียจึงได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช และได้ประกาศเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นการแยกตัวโดยปราศจากการใช้กำลังต่อต้านจากยูโกสลาเวีย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะยูโกสลาเวียกำลังสนับสนุนชาวเซิร์บในการสู้รบในบอสเนีย-เฮอร์โซโกวีนา ประกอบกับในมาซิโดเนียมาประชากรเชื้อสายเซิร์บจำนวนน้อย ยูโกสลาเวียจึงไม่ต้องการเปิดศึก 2 ด้าน มาซิโดเนียประกาศเอกราชโดยใช้ชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia - ROM) ตามรัฐธรรมนูญ และต่อมาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติภายใต้ชื่อROM แต่ได้รับการคัดค้านจากกรีซ โดยให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์และดินแดนว่า การใช้ชื่อ Republic of Macedonia เป็นการส่อเจตนารมย์ที่จะอ้างสิทธิครอบคลุมไปถึงดินแดนมาซิโดเนียส่วนที่อยู่ในกรีซ ในที่สุดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีข้อมติที่ 817 (1993) ให้ใช้ชื่อ Former Yugoslav Republic of Macedomia (FYROM) ในการอ้างถึงมาซิโดเนียในสหประชาชาติจนกว่าประเทศทั้งสองจะตกลงกันได้ สหประชาชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1993 ประกาศรับรองมาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 181 นอกจากนี้ มาซิโดเนียยังได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอีกหลายองค์การ เช่น FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ILO, IMF, OSCE, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, WHO เป็นต้น

          

 

เศรษฐกิจการค้า

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน Macedonian denar (MKD)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 64.757 MKD (มกราคม ค.ศ. 2001)

ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2000)

ผลผลิตประชาชาติมวลรวมต่อหัว 1,865 ดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 1998)

อัตราการเจริญเติบโต 5.1% (ค.ศ. 2000)

อัตราเงินเฟ้อ 11% (ค.ศ. 2000)

มูลค่าการส่งออก 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2000)

สินค้าส่งออก อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เหล็กและเหล็กกล้า

ประเทศคู่ค้า เยอรมนี 22% ยูโกสลาเวีย 22% สหรัฐฯ 12% กรีซ 7% อิตาลี 6%

มูลค่าการนำเข้า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2000)

สินค้านำเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเทศคู่ค้า เยอรมนี 13% ยูเครน 13% รัสเซีย 10% ยูโกสลาเวีย 8% กรีซ 8%

หนี้ต่างประเทศ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2000)

ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากสหภาพยุโรป

(ค.ศ. 2000)

 

          

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาซิโดเนีย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1997 อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการรับรองและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาซิโดเนีย อย่างไรก็ตาม การสถาปนาความสัมพันธ์ยังไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องชื่อประเทศมาซิโดเนีย โดยฝ่ายไทยประสงค์จะใช้ชื่อ “Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM” ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 817 (1993) ขณะที่ฝ่ายมาซิโดเนียประสงค์จะใช้ชื่อ “Republic of Macedonia - ROM” ซึ่งเป็นชื่อที่กรีซคัดค้าน แม้ว่าจะยังมิได้สถาปนาความสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันไทยและมาซิโดเนียได้มีการติดต่อดำเนินความสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ โดยระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้ไปเยือนกรีซและมาซิโดเนียอย่างเป็นทางการ และระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน ค.ศ. 2000 นาย Aleksandar Dimitrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาซิโดเนีย เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงฯ ทางด้านเศรษฐกิจการค้าไทยและมาซิโดเนียยังไม่มีตัวเลขการค้าอย่างเป็นทางการระหว่างกัน

 

สร้างโดย: 
นนทลี โพธิ์จันทร์ เลขที่ 13 ม.6/5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์