พันธุ์เป็ด

รูปภาพของ sss29133

เป็ดที่เลี้ยงกันอยู่ทั่วไปมี 2 ประเภท คือ
 เป็ดพันธุ์ไข่
 เป็ดพันธุ์เนื้อ
1.เป็ดพันธุ์ไข่
1.1 พันธุ์กากีแคมเบลล์ พัฒนาพันธุ์ในประเทศอังกฤษ จนได้เป็นเป็ดพ