5. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)

 

 

          5. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)   

              กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ อาศัยหลักเกณฑ์พื้นฐานว่าจะไม่มีลักษณะทางกรรมพันธุ์ชุดเดียวที่เหมาะสม

ต่อสภาพการเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่อาศัย ฉะนั้นการคัดเลือกโดยธรรมชาติจึงต้องมีปัจจัยสำคัญ คือ ความสามารถ

ในการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อการถ่ายทอดลักษณะแตกต่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตนั้นต้องอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

ผลของการคัดเลือกโดยธรรมชาติ จะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะสปีชีส์เดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทางกรรมพันธุ์

ซึ่งเรียกว่า โพลี่มอร์ฟิซึม (polymorphism) อันเป็นผลมาจากขบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ดังนี้

               สีและลวดลายบนเปลือกหอย หอยชนิด Cepaea nemoralis เปลือกมีสีเหลือง นํ้าตาล ชมพู ส้มแดง และยังมีชนิด

ที่มีลวดลายเป็นเส้นพาดไปตามเปลือก จากการศึกษาพบว่า ในแหล่งที่อยู่ที่มีลักษณะเรียบ ๆ เช่น บริเวณโคลนตมหรือทราย

จะพบหอยที่มีลักษณะเปลือกเป็นสีเรียบ ๆ มากกว่าลักษณะอื่น ๆ ส่วนในป่าหญ้าจะพบว่ามีหอยที่เปลือกลายมากกว่าลักษณะอื่น

แต่ในที่บางแห่งก็พบหอยทั้งเปลือกมีลายและหอยเปลือกสีเรียบอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งพบว่าหอยเปลือกสีเรียบมีความทนทาน

ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีกว่าหอยเปลือกลาย ดังนั้นนอกจากความสัมพันธ์ของเหยื่อและผู้ล่าแล้วยังน่าจะเกี่ยวข้อง

กับการปรับตัวทางสรีระอีกด้วย

           ภาพหอย Cepaea nemoralis ที่มีลายเปลือกต่างกัน           

                        

                   ภาพซ้าย http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio2/chapter6/image/image003.jpg

                   ภาพขวา  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio2/chapter6/image/image002.jpg

                     ภาพลายเปลือกของหอยที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่จะพ้นอันตรายจากผู้ล่า

                         ที่มารูปภาพ : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio2/chapter6/image/bird.jpg

               นักชีววิทยาเรียกความแปรผันทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นผลให้สิ่งแวดล้อมอยู่รอดเพื่อสืบทอดลูกหลานได้ดีว่า

การปรับพันธุกรรม (genetic adaption) ดังนั้น ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้เป็นผลจากการปรับพันธุกรรม

โดยกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์กวิสรา ชาลาภคำ และ น.ส.ทิพย์วรรณ บุตรละคร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์