ความมุ่งหมายของการวิจัย

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 80/80  สำหรับนักเรียน
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML
   ด้วยเทคนิค Direct Sales นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

ภาพ อาจารย์ให้คำแนะนำในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา 

ที่มาภาพ : ภาพนี้จัดทำโดย อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข

สร้างโดย: 
อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข และ นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์