วิธีการดำเนินการวิจัย

 

วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Group Pretest – posttest Design
- ขั้นเตรียม
   ผู้รายงานได้เตรียมนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนการเก็บข้อมูล โดยชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
   กิจกรรมการเรียนการสอนการแบ่งกลุ่มนักเรียน และ เทคนิค Direct Sales
   การแบ่งกลุ่มการเรียนกลุ่มทดลอง จะจัดแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนเก่ง และกลุ่มนักเรียนอ่อน
   แล้วให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มที่มีความสมัครใจ เต็มใจ สมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยเทคนิค Direct Sales
   โดยครูเป็นผู้ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษา ในแต่ละแผนที่จัดกิจกรรม ก่อนดำเนินการทดลอง
- ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
   ทดสอบความรู้พื้นฐานผู้เรียนก่อนสอน ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
   ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จัดเป็น 1 หน่วยการเรียน จำนวน 7 แผนการเรียนรู้
   ซึ่งมีแบบทดสอบความรู้ การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและการปฏิบัติ
   โดยบันทึกไว้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้

- ขั้นทดสอบหลังเรียน
   เมื่อทำการสอนจนจบทุกหน่วยแล้ว ผู้วิจัยจะวัดทักษะความสามารถทางด้านการสร้างเว็บเพจของนักเรียน
   ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
   ประชากร
 -ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 161 คน
 -กลุ่มตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 52 คน
 -เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
1.    นวัตกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เรื่องการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales
2.    รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales ที่ผู้วิรายงานสร้างขึ้นจาก 
       การศึกษาหลักสูตร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รวมทั้งเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
       สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิธีการสอนซ่อมเสริมแบบเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยเทคนิค Direct Sales
3.    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales ก่อนเรียนและหลังเรียน
       เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของ
       นักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนจะดำเนินการสอนด้วนเทคนิค Direct Sales จำนวน 30 ข้อ
4.    แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML 
       ด้วยเทคนิค Direct Sales  จำนวน 35 ข้อ

 

ภาพ อาจารย์ประเมินผลการทำงานของนักเรียน

 ที่มาภาพ : ภาพนี้จัดทำโดย อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข และ นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์