สรุปผลการวิจัย

 

สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้
  1.  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales 
       มีประสิทธิภาพ 86.48/89.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 เนื่องจากการจัดการเรียนการรู้ที่ผู้วิรายงานสร้างขึ้น 
      ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ด้านเนื้อหา
       ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ และแบบสอบถาม 
       ทำให้การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่มีคุณภาพ
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales
       สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
  3.  นักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไปตามลำดับขั้นตอน ด้วยกิจกรรมสอนซ่อมเสริมแบบเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยเทคนิค Direct Sales 
           -  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
           -  ขั้นอธิบายชี้แจงวิธีการจัดการเรียนรู้
           -  ขั้นดำเนินกิจกรรม
           -  ขั้นประเมินผล สรุปผลและตรวจสอบ

  4.   ความพึงพอใจของนักเรียนจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales
       สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

 

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข และ นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์