ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

จากการประชุมครั้งแรกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2523 ได้มีการพิจารณาว่าหลักสูตรที่จะตั้ง ขึ้นควรจะเป็นระดับปริญญา หรือต่ำกว่าปริญญา หลังจากการพิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็น ว่านักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่ ในส่วนภูมิภาคนี้จะต้อง ปฏิบัติงานตามลำพังโดยขาดที่ปรึกษา จึงสมควรให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี และให้สอดคล้องกับหลักสูตร กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ที่กำลังจะก่อตั้งขึ้น แต่เนื้อหาของหลักสูตรควรจะเน้นถึงการปฏิบัติเทคนิคทาง กายภาพบำบัดให้มากขึ้น โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานควรจะลดเหลือหนึ่งปี ที่ประชุม ได้มอบหมายให้อาจารย์สุภินันท์ สายเชื้อ ดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์พื้น ฐานและอาจารย์เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิตร่างโครงร่างของหลักสูตรทางกายภาพบำบัด หลัง จากการประชุมครั้งที่สองเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2523 ผศ.กมลทิพย์ รัตนไพโรจน์ ได้เดิน ทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก จึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

รศ.นพ.นภดล ทองโสภิต
นพ.ณรงค์ โอภานนท์อมตะ
นพ.จงรักษ์ ภักดีกุล
นพ.เทอดชัย ชีวเกตุ
อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 399/2523 สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2523

นอกเหนือจากคณะกรรมการดังกล่าวนี้แล้ว อาจารย์โรงเรียนกายภาพบำบัด ศิริราช, เชียงใหม่ และนักกายภาพบำบัดอาวุโสหลายท่าน โดยเฉพาะ ผศ.กานดา ใจภักดี, ผศ.ปฐม รัตน์ ศักดิ์ศรี (เตียงพิทักษ์), รศ.สุรศักดิ์ ศรีสุข, อาจารย์ถนัด โกมลวรรธนะ, ผศ.ประโยชน์ บุญสินสุข, อาจารย์ณรงค์ สุขาบูรณ์, ตลอดจนอาจารย์ลาวัลย์ พานิชเจริญ ผู้มีประสบการณ์ ทำงานในภูมิภาคนี้ ได้มีส่วนช่วยอย่างมากในการเสนอข้อคิดเห็นและให้ข้อมูลในการ พิจารณาร่างหลักสูตรครั้งนี้ ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง สี่ครั้งแรกพิจารณาหลักสูตรซึ่งอาศัยเค้าโครงร่างหลักสูตร ของโรงเรียนกายภาพบำบัด ศิริราช และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งกำลังจะก่อตั้งขึ้น และได้นำมาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับการบริการทางกายภาพบำบัดในภูมิภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือนี้ การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2523 ได้พิจารณาถึงเรื่องงบ ประมาณค่าใช้จ่ายและอัตรากำลังโดยวางแผนจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2525

โครงการจัดตั้งภาควิชาและผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2524 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2524 และผ่านการเห็นชอบจากทบวง มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2525

ภาควิชากายภาพบำบัดได้รับอนุมัติแบ่งส่วนราชการถูกต้องตามกฎหมาย ตามราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 175 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2525 และ ผศ.เพ็ญพิมล ธัม มรัคคิต ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัดคนแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2526 เนื่องจากความไม่พร้อมทั้งปวงโดยเฉพาะด้านบุคลากร กำหนดเปิดรับนักศึกษารุ่น แรกจำเป็นต้องเลื่อนจากปี 2525 มาเป็นปี 2526 โดยนักศึกษารุ่นแรกมีจำนวน 20 คน เป็นนักเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60% และนักเรียนสอบคัดเลือกจากส่วนกลางอีก 40%

การจัดทำและรวบรวมรายละเอียดวิชาในหลักสูตรกายภาพบำบัด ได้ดำเนินการโดยคณะ กรรมการซึ่งประกอบขึ้นด้วย

ผศ.เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต ประธานกรรมการ
อาจารย์ลาวัลย์ พานิชเจริญ กรรมการ
อาจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ กรรมการ
อาจารย์สมชาย รัตนทองคำ กรรมการและเลขานุการ
ตามคำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ที่ 9/2526 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2526

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์