ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็วจึงได้จัดให้มีการสัมมนาพัฒนา หลักสูตรครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดวิชาต่างๆ ในหลักสูตร คณะเทคนิคการ แพทย์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2526 ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในการนี้ได้ เชิญวิทยากรเข้าร่วมสัมมนาทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นและจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และให้คำแนะนำปรึกษา คือ ผศ.ประโยชน์ บุญสินสุข จากโรงเรียนกายภาพบำบัด ศิริราช, ผศ.ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี จากโครงการจัดตั้งภาควิชา กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี นัก กายภาพบำบัด โรงพยาบาลประสาท, อาจารย์จรรยา สงเคราะห์และ อาจารย์พรรณี เฟื่องฟุ้ง นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลชลบุรี ผู้เข้าสัมมนาทั้งหมดที่กล่าวนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างแข็งขันตลอดระยะเวลาอันจำกัดนี้ โดยมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนกระทั้งทำให้ได้รายละเอียดวิชาในหลักสูตรกายภาพบำบัดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม

คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ มีมติรับรองหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2529 วันที่ 19 พฤษภาคม 2529

ในระยะต่อมาได้มีการพัฒนาดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ้างเป็นระยะๆ ในเรื่องรายละเอียด ปลีกย่อยต่างๆ และปรับโปรแกรมการศึกษาให้เป็นไปตามขีดความสามารถ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพิจารณาหลักสูตรได้คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของการฝึกงานทางกายภาพบำบัดโดย เริ่มตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกงานทั้งในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ โรงพยาบาลในเขตภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนโรงพยาบาลเฉพาะทางในกรุงเทพฯ รวมถึงการ ฝึกปฏิบัติ งานในรูปของทีมงานสุขภาพในชุมชนชนบท ร่วมกับนักศึกษาอื่นๆ ในศูนย์วิทยา ศาสตร์สุขภาพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของการทำงานเป็นหมู่คณะร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ อันเป็นรากฐานที่ดีกับการทำงานร่วมกันในอนาคต

นโยบายในการดำเนินการบริหารงานภาควิชากายภาพบำบัด สืบเนื่องมาจากการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง ดร.เฮดเล่ย์, คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์, หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ มิสซีสอิเรน่า กิบบิ้นส์ และ อาจารย์เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต ในเดือนกรกฎาคม 2523 ได้มีการพิจารณาถึงนโยบายการ ดำเนินงานทางกายภาพบำบัดในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพขอนแก่น             และได้มีข้อสรุปที่ สำคัญคือ

ควรจะมีบุคลากรทางกายภาพบำบัดสังกัดอยู่ทั้งในคณะเทคนิคการแพทย์และคณะแพทยศาสตร์
บุคลากรทางกายภาพบำบัดในทั้งสองคณะควรอยู่ในตำแหน่งอาจารย์เพื่อให้มี สถานภาพและศักยภาพที่จะก้าวหน้าในงานที่เท่าเทียมกัน
อาจารย์กายภาพบำบัดทั้งหมดไม่ว่าสังกัดอยู่ในคณะใดควรจะต้องปฏิบัติงานทั้งในด้านการเรียนการสอนและการให้บริการทางกายภาrบำบัดแต่ด้วยสัดส่วนที่แตกต่าง กันตามความเหมาะสมโดยขึ้นกับความสามารถและความจำเป็น
งานด้านเวชศาสตร์ฟิ้นฟูควรมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นหัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ด้วยเหตุนี้อาจารย์กายภาพบำบัดทั้งที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์และสังกัดเทคนิคการแพทย์ จึงต่างทำงานประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้งานภาระรับผิดชอบทั้งด้านการผลิต บัณฑิตและการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ นับ ตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชากายภาพบำบัดมาจนถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์