ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นโยบายในการดำเนินงานของภาควิชากายภาพบำบัดและการบริหารงานกายภาพบำบัด สอดคล้องกับนโยบายของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยเน้นหนักในการระดมใช้ทรัพยากรทั้ง ทางด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรเหล่า นั้นให้มีขีดความสามารถประประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการ ประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็น กลวิธีสำคัญเพื่อให้ภาระรับผิดชอบของภาควิชาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

ผศ.เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต (6 ก.พ. 2526-9 ก.พ. 2530)
อาจารย์ทรงศักดิ์ เจียมรัตนศิลป์ (10 ก.พ. 2530-28 พ.ย. 2531)
อาจารย์โฉมณี พัฒนพีระเดช (29 พ.ย. 2531 - 14 เม.ย. 2535)
อ.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ( 15 เม.ย. 2535- 1 พ.ย. 2535)
อ.สมชาย รัตนทองคำ (2 พ.ย. 2535 - 28 ก.พ. 2537)
ผศ.เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต (1 มีค. 2537- 30 กย. 2537)
ผศ. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ( 1 ตค. 2537-30 พย. 2540)
อ. ทรงศักดิ์ เจียมรัตนศิลป์ (1 ธค. 2540-ปัจจุบัน)
แผนงานรวมและกิจกรรมของภาควิชากายภาพบำบัดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

การพิจารณาหลักสูตรโดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และได้สำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยยึดตามแนวมาตรฐานของนักกายภาพบำบัด สากล และมีโครงการจะประเมินและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ. 2532
การสรรหาบุคลากรทางกายภาพบำบัดเพื่อมาเป็นอาจารย์ ได้เริ่มตั้งแปี พ.ศ. 2524
การหาทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหราชอาณาจักรอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อให้อาจารย์เหล่านี้ได้ไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีความจำเป็นมากต่อการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ ได้เริ่มมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางกายภาพบำบัดกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยส่งอาจารย์ ไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมดูงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์และทักษะในการสอน พร้อม
กับขอผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครจากต่างประเทศมาเพื่อฝึกอาจารย์กายภาพบำบัด อื่นๆ ในด้านการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างความรู้ ตลอดจน จัดการฝึกอบรมหลังปริญญา เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
การของบประมาณด้านกำลังคนและเครื่องมือได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525
เปิดรับนักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2526
อาจารย์กายภาพบำบัดให้การบริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูผู้ ป่วยทางกายภาพบำบัดให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ส่วนักศึกษากายภาพบำบัดได้ร่วมกับอาจารย์ในการให้บริการ ทางกายภาพบำบัดแก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลใกล้เคียงและชุมชนใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528
นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นแรกสำเร็จเป็นบัณฑิตในปีการศึกษา 2529-2530

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์