ยุคหินเก่า

 

ประติมากรรม

                                                                                                                                                        ประติมากรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์มีปรากฏทั้งในยุคหินเก่า  ยุคหินกลาง และยุคหินใหม่

                                                                                                                                                          กลวิธีประติมากรสมัยหินเก่า

                                                                                                                                                              ๑. กลวิธีการปั้น และการแกะสลัก วัสดุหลักที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้เพื่อการแกะสลัก คือ หิน กระดูก ไม้ เขาสัตว์ และใช้

                                                                                                                                                              เครื่องมือการแกะสลักหินที่ทำจากหินเช่น