ยุคหินเก่า

 

ประติมากรรม

                                                                                                                                                        ประติมากรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์มีปรากฏทั้งในยุคหินเก่า  ยุคหินกลาง และยุคหินใหม่

                                                                                                                                                          กลวิธีประติมากรสมัยหินเก่า

                                                                                                                                                              ๑. กลวิธีการปั้น และการแกะสลัก วัสดุหลักที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้เพื่อการแกะสลัก คือ หิน กระดูก ไม้ เขาสัตว์ และใช้

                                                                                                                                                              เครื่องมือการแกะสลักหินที่ทำจากหินเช่นกัน

                                                                                                                                                              ๒. กลวิธีการขูด ขัดแต่ง และเซาะ รูปแบบประติมากรรมจะเป็นการตัดทอนรูปทรงที่ปรากฏในธรรมชาติให้ง่ายต่อการแสดงออก

                                                                                                                                                            และการรับรู้ ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดของเครื่องมือที่ยังคงใช้หินเป็นเครื่องมือหลัก อำนาจ และศักยภาพในการเซาะ

                                                                                                                                                               รายละเอียดมีความจำกัด หรืออาจด้วยเป้าหมายที่ประติมากรไม่ต้องการเน้นความสำคัญของรายละเอียดอย่างที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่ง

                                                                                                                                                    สันนิษฐาน 

                                                                                                                                                               ๓. กลวิธีการสร้างเรื่องราวโครงสร้างของวัสดุ เช่น ภาพวัวไบซันที่ใช้เขากวางเรนเดียร์เป็นวัสดุในการแกะสลัก ประติมากรได้

                                                                                                                                                              ออกแบบวัวป่าให้หันหัวกลับมาด้านหลัง และสลักหัวควายไว้ส่วนกลาง ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาด้านวัสดุ และรูปทรงได้อย่างดีเยี่ยม

                                                                                                                                                               บ่งบอกถึงการช่างสังเกตของศิลปินได้เป็นอย่างดี

                                                                                                                                                                              อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ลักษณะรูปแบบของงานประติมากรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพคน มักจะเป็น

                                                                                                                                                               ภาพผู้หญิง และเน้นการบ่งบอกรูปทรงทางเพศที่แสดงออกถึงร่องรอยการให้กำเนิดมาแล้วอย่างโชกโชน เช่น

                                                                                                                                                            เทพธิดาแห่งการให้กำเนิด

Venus of Willendorf

credit by : www.curly-hair-styles-magazine.com/curly-hair...

                                                                                                                                                              ๑. ประติมากรรมสลักหินรูปวีนัส แห่งวิลเลนดอล์ฟ ขนาดความสูง ๔ นิ้วเศษ พบที่วิลเลนดอร์ฟ ประเทศออสเตรีย อายุราว

                                                                                                                                                        ๒๕,ooo-๒o,ooo ปีก่อน ค.ศ.

Venus of Lespugue Carved from a mammoth tusk

credit by : www.visual-arts-cork.com/.../venus-figurines.htm

                                                                                                                                                              ๒. ประติมากรรมดินเผารูปวีนัส แห่งดอลนิ ขนาดความสูง ๘ นิ้ว พบที่คาทาล สร้างประมาณ ๖,๕oo-๕,๗oo ปีก่อน ค.ศ.

Venus of Dolni VestoniceMolded of clay and bone ash

credit by : www.historyofscience.com/G2I/timeline/index.p...

                                                                                                                                                              ๓. ประติมากรรมสลักงาช้างรูปวีนัส แห่งเลส์ปุค พบที่ถ้ำเลส์ปุค ประเทศฝรั่งเศส อายุราว ๒o,ooo ปีก่อน ค.ศ.

 

           


สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี