ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534-2538 ภาควิชาได้ดำเนินจัดทำโครงการขอความช่วยเหลือเพื่อให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลียให้ไปศึกษา อบรม และดูงานจำนวน 9 ทุน (ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ปริญญาโท จำนวน 2 ทุน, ศึกษาระดับประกาศนียบัตร จำนวน 5 ทุน และดูงานระยะสั้น จำนวน 1ทุน) และต่อมาในภายหลังคณาจารย์ได้รับทุนต่างๆ เพิ่มเติม คือ ทุน ก.พ. จำนวน 2 ทุน, ทุน สหเวชศาสตร์ จำนวน 13 ทุน, โครงการผลิตพัฒนาคณาจารย์ของทบวงจำนวน 7 ทุน, ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ทุน และทุนรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มอีก 2 ทุน ทุนดูงานประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 ทุน ดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมอบรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จนทำให้คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถในการสอนได้เป็นอย่างดี

การบริหารจัดการองค์กรภายในภาควิชานั้น ได้มีการบริหารงานโดยหัวหน้าภาควิชา, รองหัวหน้าภาควิชา, หัวหน้าแขนงวิชา 5 แขนงวิชาและคณะกรรมการด้านอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร,คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ, คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, คณะกรรมการวิชาการ, คณะกรรมการบริการวิชาการ, กิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น

การจัดการการศึกษาของภาควิชานั้น จากอดีตที่รับเฉพาะระดับปริญญาตรีจำนวน 10 คน  กลายเป็น 60 คน และรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรในปี พ.ศ.2544 และคาดว่าจะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในปี พ.ศ.2547 นี้

ทางด้านการวิจัย ภาควิชามีแผนเปิดศูนย์วิจัยศึกษาความปลอดภัยและสภาพการประกอบอาชีพ ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปวดหลัง และศูนย์วิจัยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

ทางด้านการบริการวิชาการ ภาควิชากายภาพบำบัดมีความคล่องตัวในการจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของนักกายภาพบำบัดในประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมา นอกจากนี้ทางภาควิชาฯ ยังได้ผลักดันให้เกิดการขยายตัวของงานบริการกายภาพบำบัดไปสู่ชุมชน เปิดให้บริการทางธาราบำบัดและงานบริการสุขภาพอื่นๆ แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ บริการนวดเพื่อสุขภาพ บริการห้องบริหารกาย รวมทั้งยังมีแผนการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้รับข้อมูลความรู้ทางกายภาพบำบัดอย่างเสมอภาค ในอนาคตภาควิชาฯมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือในด้านการบริการทางกายภาพบำบัด และบริการวิชาการด้านต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแกบุคลากรทั้งทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ และคาดว่าอาจจะมีการปรับหลักสูตรให้มีความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพด้านกายภาพบำบัดให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป

 

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์