ทศนิยม

รูปภาพของ jansuda seethao

ทศนิยม

         ทศนิยมนั้นจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราตลอด  ไม่ว่าจะเป็นการบอกค่าของเงินที่เราใช้   การบอกเวลา   บอกหน่วยความยาว ฯลฯ
      -    การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ  
ของทศนิยมนั้น
      -  ทศนิยม หมายถึง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า 1 หรือการเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10,100,
1000 แต่เปลี่ยนรูปจากเศษส่วนมาเป็นรูปทศนิยม โดยใช้เครื่องหมาย . (จุด) แทน
      - ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบ และทศนิยมสองตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อย  

       ทศนิยม      หมายถึง ค่าของจำนวนเต็มที่แบ่งออกเป็นสิบส่วน ร้อยส่วน พันส่วน .... เท่า ๆ  กัน ซึ่งเขียนได้ในรูปของเศษส่วน เป็นต้น             ทศนิยม       ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่เป็นทศนิยม และมี (.) คั่นระหว่างสองส่วนนั้น 

<!--pagebreak-->  

การอ่านทศนิยม

         การอ่านทศนิยมให้อ่านจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมอย่างจำนวนเต็มจุด ( . ) อ่านว่า จุด และตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านเรียงที่ละตัว

ตัวอย่างเช่น

0.7             อ่านว่า   ศูนย์จุดเจ็ด

3.98           อ่านว่า   สามจุดเก้าแปด

2.548         อ่านว่า   สองจุดห้าสี่แปด

การอ่านทศนิยมซ้ำ ๆ

0.3333.. อ่านว่า ศูนย์จุดสามซ้ำ

0.3555.. อ่านว่า ศูนย์จุดสามห้า ห้าซ้ำ

1.7272.. อ่านว่า หนึ่งจุดเจ็ดสอง เจ็ดสองซ้ำ

<!--pagebreak-->

หลักเกณฑ์การบวกหรือลบทศนิยม

1.ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน

2.เขียนเลขให้ตรงหลัก

3.เติมศูนย์ลงไปกรณีที่ทศนิยมไม่เท่ากัน

<!--pagebreak-->

การบวกทศนิยม

 

          การบวกทศนิยม  มี  4  กรณีได้แก่

1. การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวก

2. การบวกทศนิยมที่เป็นลบด้วยทศนิยมที่เป็นลบ

3. การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นลบ4. การบวกทศนิยมสามจำนวนบวกกันการบวกทศนิยม การบวกทศนิยมใช้วิธีตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วบวกตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกัน ถ้าผลบวกได้เกิน 9 ให้ทศไปยังหลักข้างหน้าเหมือนการบวกจำนวนนับ

ตัวอย่าง 42.36 + 23.86 = ?

วิธีทำpb4   

คุณสมบัติสลับที่ของการบวก เช่น 5.3 + 4.6 = 4.6 + 5.3 = 9.9คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก เช่น ( 0.14+0.83)+0.13 = 0.14 + (0.83 + 0.13) = 1.10

การบวกทศนิยม

1. การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวก

ผลลัพท์  เป็นบวก

 2. การบวกทศนิยมที่เป็นลบด้วยทศนิยมที่เป็นลบผลลัพท์  เป็นลบ  ***วิธีการเดียวกับการบวก ลบ จำนวนนับ

3. การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมให้ใช้หลักเกณฑ์การบวกลบทศนิยมโดย เอาค่าสัมบูรณ์มาลบกัน   แล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือลบตามจำนวนค่าสัมบูรณ์ ที่มากกว่า  ที่เป็นลบ

 เช่น   -21.14+17.258=-3.882

 

4. การบวกทศนิยมสามจำนวนบวกกัน

   การบวกทศนิยมสามจำนวนบวกกันเราสามารถบวกทศนิยม   คู่แรกหรือคู่หลังก่อนก็ได้โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเท่ากัน       

เช่น  17.31+(-12.69)+(07.31)=-2.69

<!--pagebreak-->

การลบทศนิยม

        การลบทศนิยม  มี  3  กรณีได้แก่

1  การลบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับจำนวนบวก

2  การลบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับจำนวนลบ  

3.การลบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบกับจำนวนลบ

 

การลบทศนิยม การลบทศนิยมใช้วิธีตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายหลักข้างหน้ามาเหมือนกับจำนวนนับ

ตัวอย่าง 4.354 - 2.12 = ?
วิธีทำ    

 

การลบทศนิยม

1  การลบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับจำนวนบวก

หลักเกณฑ์การลบเลขจำนวนเต็มตามปกติ  ผลลัพท์  เป็นบวก

     เช่น   1.89-0.71 =1.18

2  การลบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับจำนวนลบ 

หลักการคือการลบกับการลบให้เปลี่ยนเป็นกาบวก 

 ผลลัพท์  เป็นบวก

     เช่น  (-2.88) - (-1.44) = 1.44 

 

3  การลบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบกับจำนวนลบ

หลักเกณฑ์การเอาค่าสัมบูรณ์  มาบวกกัน  แล้วตอบเป็นจำนวนลบ 

เช่น  -12.26-28.459 = - 40.719

<!--pagebreak-->

การบวกและลบทศนิยมระคน 

        หลักการว่าให้เอาจำนวนที่เป็นบวกมารวมกับจำนวนที่เป็นบวก และจำนวนที่เป็นลบมารวมกับจำนวนที่เป็นลบ จากนั้นนำค่าสมบูรณ์ทั้งสองจำนวนมาลบกันโดยให้เอาจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า  ตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่า

<!--pagebreak-->

การคูณทศนิยม

          การคูณทศนิยมที่เป็นบวกมีวิธีเช่นเดียวกันกับการคูณจำนวนเต็มบวกแล้วใส่จุดทศนิยมให้ถูกที่ คือ

ถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี a ตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมที่มี b ตำแหน่ง ผลคูณจะเป็นทศนิยมที่มี a+b ตำแหน่ง

 

1. การคูณทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวก

ผลลัพท์  จะเป็น  บวก         เช่น   1.7x2.5   =  4.25

สังเกตได้ว่า ทศนิยม มีสองตำแหน่ง  ดูจากตั้งตั้งและตัวคูณมีอย่างละ 1 ตัว  เอาจำนวนนับปกติคูณกันเป็น 17x25=425  แล้วนับจากขวาไปซ้าย สองตำแหน่งแล้วเติมจุดลงไป

2.  การคูณทศนิยมที่เป็นลบด้วยทศนิยมที่เป็นลบ  

ผลลัพท์  เป็นบวก        เช่น   (-1.08)x(-2.7)    =  2.916

สังเกตได้ว่า ทศนิยม มีสามตำแหน่ง  ดูจากตั้งตั้งและตัวคูณมีอย่างละ 1 ตัว  เอาจำนวนนับปกติคูณกันเป็น 108x27=2916  แล้วนับจากขวาไปซ้าย สามตำแหน่งแล้วเติมจุดลงไป

3.  การคูณทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นลบ

      เช่น   (30.2)x(-6.81)    =  205.662

ผลลัพท์  เป็นลบ

สังเกตได้ว่า ทศนิยม มีสามตำแหน่ง  ดูจากตั้งตั้งและตัวคูณมีอย่างละ 1 ตัว  เอาจำนวนนับปกติคูณกันเป็น 302x681=205662  แล้วนับจากขวาไปซ้าย สามตำแหน่งแล้วเติมจุดลงไป

<!--pagebreak-->

การหารทศนิยม

    ถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นบวกทั้งคู่หรือทศนิยมที่เป็นลบทั้งคู่ ผลลัพท์

เป็นทศนิยมที่เป็นบวก

 **ใช้วิธีการหารปกติ

    ถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นลบโดยอีกตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นบวก  จะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นลบ

***ใช้วิธีการหารปกติ

สร้างโดย: 
นางสาวจันทร์สุดา สีเทา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์