กิจการลูกเสือไทย

ภาพ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติการลูกเสือไทย

      การลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) สืบเนื่องจากการรบกับพวกบัวร์ (Boar) ในการรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ที่อาฟริกาใต้ในปี พ.ศ. 2442 ซึ่งบี พี ได้ตั้งกองทหารเด็กให้ช่วยสอดแนมการรบ จนรบชนะข้าศึกเมื่อกลับไปประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2450 จึงได้ทดลองนำเด็กชาย 20 คน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี Browmsea Islands)  ซึ่งได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้      ปี พ.ศ. 2451 บี พี จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ

ภาพ โครงสร้างการบริหารงานคณะลูกเสือแห่งชาติ

คณะลูกเสือแห่งชาติ

            คณะลูกเสือแห่งชาติ (National Scout Organization of Thailand: NSOT) เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement)  จะต้องปฎิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ คณะลูกเสือแห่งชาติ ยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2507, ฉบับที่ 3 พ.ศ. พ.ศ.2528 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2530 ) และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 ดังนี้

หลักการ

             ตามมาตรา 7   ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2528   กำหนดไว้ว่า  คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทำการฝีมือ
5. ให้มีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใดๆ

อุดมการณ์     

             อุดมการณ์ของลูกเสืออยู่ที่การปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
( ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 )

ลักษณะการปกครอง

             ลักษณะการปกครองของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ
.. 2507  ได้กำหนดไว้ว่ามาตรา 5  ให้มีคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ

            กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ มาตรา 6  ให้คณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นนิติบุคคล

ประเภทของลูกเสือ
ภาพ หมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ยืนวัทยาหัตถ์ หน้าพระรูปรัชกาลที่ 6
ประเภทของลูกเสือ

ลูกเสือ คือใคร

ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 8 – 25 ปี      ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ  โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle)     วิธีการ (Method)     และวัตถุประสงค์ (Purpose)   ของการลูกเสือ  (Scouting)   อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2528    และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือว่า  ลูกเสือมี   4 ประเภท   คือ   สำรอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  วิสามัญ    และอาจจัดให้มีลูกเสือเหล่าสมุทร  และลูกเสือเหล่าอากาศได้ สำหรับลูกเสือที่เป็นหญิง   อาจใช้ชื่อเรียกว่า เนตรนารี    หรือชื่ออื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้หมายถึง ลูกเสือที่เป็นหญิงด้วย

ประเภทของลูกเสือ     
  
1. ลูกเสือสำรอง (Cub Scout)  
อายุ 8 – 11 ปี  
คติพจน์: ทำดีที่สุด  (Do Our Best)

2. ลูกเสือสามัญ (Scout)  
อายุ 11 – 16 ปี  
คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be prepared)

3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) 
อายุ 14 – 18 ปี   
คติพจน์: มองไกล  (Look wide)

4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover)   
อายุ 16 - 25 ปี  
คติพจน์: บริการ  (Service)

สร้างโดย: 
นายรังสรรค์ ผักไหม โรงเรียนวัดสุทธาราม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์