ชนิดของประโยค
                                        ประโยค     ความหมายของประโยค