เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

  

  ในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคมไทยก็คงจะหนีไม่พ้นปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตในทุกๆวันของมนุษย์  กล่าวคือ หากสภาพของเศรษฐกิจมีความคล่องตัว หรือไม่มีปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้ว สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนก็จะมีความมั่นคงหรือมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดี แต่หากสังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยทั่งระบบตลอดจนประชาชนทุกระดับ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย  อาทิเช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยก็เคยประสบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ดังกล่าวมาบ่อยครั้ง เช่นกัน

 

 

ซึ่งภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ จึงทำให้มีการยิบหยกเอาปรัชญาหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว   มาปฏิบัติใช้ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นหลักแนวคิดที่สำคัญที่เราคนไทยทุกคน ทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา อย่างที่หลายคนเข้าใจแต่หมายถึงทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกอาชีพ เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ในทุกๆ เรื่องทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันการศึกษาเล่าเรียน หรือทำงานในสาขาใดๆ  

อีกทั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผน และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังนั้นแนวคิดนี้ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลของทุน และทรัพยากรในมิติต่างๆ เน้นการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้เรามีความแข็งแรง ให้เรารู้เท่าทัน ให้เรามีความพร้อมที่จะออกไปแข่งขัน ให้เราก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัตน์

 ดังนั้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเน้นการปฏิบัติที่ไม่ประมาท นั่นคือ เน้นให้เราดำเนินชีวิตบน ทางสายกลาง” ก็คือ  ความพอเหมาะพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปไม่สุดโต่งไม่โลภมากไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินฐานะแต่ก็ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียวหรือประหยัดจนขาดแคลนถ้าเราจะนำหลักปรัชญานี้ไปใช้ เราอาจจะจำด้วยหลักง่ายๆ คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันประกอบด้วย พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมีความรู้ มีคุณธรรม  ซึ่งจะนำไปสู่ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ที่ก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และจะนำไปสู่ ประโยชน์สุขของคนไทยในที่สุด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีชื่อเล่นที่พวกเราเรียกกันคือสามห่วงสองเงื่อนหรือสามห่วงกรอบความคิดและสองเงื่อนไขพื้นฐานดังภาพประกอบ

        ซึ่งมีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวสูงขึ้นและเป็นผลทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ทุกภาคเศรษฐกิจให้มีสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาทางสังคมที่ติดตามมาอีกหลายประการ จึงถือได้ว่าหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมีประโยชน์สูงสุดของปวงชนชาวไทย

      

        ตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของฉัน เช่น 

- ด้านการใช้จ่ายเงินในครอบครัว คือ ครอบครัวของฉันจะมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน รวมถึงฉันเองก็จะมีการวางแผนหรือจดบันทึกเพื่อที่จะได้ทราบว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ครอบครัวเราใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวัน ซึ่งเราจะได้รู้ถึงหลักการในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมภายในครอบครัว

 - ด้านการใช้เงิน คือ ตั้งแต่เราได้เงินมาโรงเรียนจากพ่อแม่เราก็เริ่มวางแผนการใช้จ่ายเงินในวันนั้นว่าจะ ต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง และ เงินส่วนที่เหลือก็ให้เป็นส่วน ของเงินเก็บ เพื่อนำไปฝากธนาคาร หรือ นำไปใช้ในยามที่จำเป็นจริงๆ 

 - ด้านการเลือกซื้อของ คือ เวลาเราจะเลือกซื้อของชิ้นใดชิ้นหนึ่งนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมว่าของสิ่งนั้นเหมาะสมกับเราหรือเปล่า ราคาเหมาะกับสินค้าหรือไม่และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องเข้ากับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วย คือไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และซื้อของที่จำเป็นจริงๆ เป็นต้น   

  

รูปภาพของ silavacharee

Innocent

รูปภาพของ tws03196

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ  และได้รับรู้เกี๋ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์