เซลล์ทุติยภูมิ

เซลล์นิกเกิล-แคดเมียม หรือเซลล์นิแคด (Nickel-Cadmium Cell)

 

         

 

          ที่ขั้วแอโนด: Cd(s) + 2OH-(aq)   Cd(OH)2(s) + 2e-
          ที่ขั้วแคโทด: NiO2(s) + 2H2O(l) + 2e-   ------->Ni(OH)2(s) + 2OH-(aq)
          ปฏิกิริยารวม: Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O(l)-------> Cd(OH)2(s) + Ni(