ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่


แบบทดสอบ Verb to do วิชาภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 2

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. Do  you  like  to  do  your  homework ?

  a.  Yes, I  do.
  b.  No, you  don' t. 
  c.  Yes, he  does.
  d.  Yes, you  do .

2. Does  Somsri   like  to  play  baseball?  

  a.  Yes, I  do .  
  b.  No, I  don' t.
  c.  Yes, she  does .
  d.  No,  he  don' t .

3. ...............you  like to watch  television ?

  a. Is 
  b. Are 
  c. Do 
  d. Does

4. ..................Sornram   like  to  play  football ?

  a. Do 
  b. Does  
  c.  Is
  d.  Are

5. What...................Tiger Wood  like  to  play  tennis?

  a. is 
  b. are 
  c.  do
  d.  does  

6. Where    ..................you   live ?

  a. do 
  b. does 
  c.  are  
  d.  is

7. Where  ..................Mark  come  from ?

  a.  does
  b.  do
  c.  is
  d.  are

8. How  ....................they    go  to  school ?

  a. do 
  b. does 
  c.  are
  d.  is

9. When   do............. go  to  the  library ?

  a.  he
  b.  she
  c.  it
  d.  they

10. When   does...................playoutside ?

  a.  you
  b.  I
  c .  they
  d.  she


 นางสุมาลี  เดชกำแหง  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม  อ. บางเลน จ. นครปฐม

สร้างโดย: 
เวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 272 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • เยาวลักษณ์
 • sss29909