ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่


แบบทดสอบ Verb to do วิชาภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 2

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. Do  you  like  to  do  your  homework ?

  a.  Yes, I  do.
  b.  No, you  don' t. 
  c.  Yes, he  does.
  d.  Yes, you  do .

2. Does  Somsri   like  to  play  baseball?  

  a.  Yes, I  do .  
  b.  No, I  don' t.
  c.  Yes, she  does .
  d.  No,  he  don' t .

3. ..............