ธรรมศาสตร์ รับปริญญาตรี-เอก ประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเปิดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553  ประกอบด้วยโครงการ หลักสูตรและคณะต่าง ๆ ด้วยระบบรับตรงตั้งแต่บัดนี้ถึงกลางปี 2553 ดังนี้


          โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย) โครงการเอเชียตะวันออกศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2553 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 15-19 มีนาคม 2553 สอบถามโทร. 0-2613-2672, 0-2613-2599 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รับสมัคร วันที่ 17-24 มีนาคม 2553 สอบถามโทร. 0-2696-5663-4 โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคม สมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 9 เมษายน-3 พฤษภาคม 2553 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 เมษายน-5 พฤษภาคม 2553 (เฉพาะวัน-เวลาราชการ) ทั้งนี้เฉพาะ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 รับสมัครทุกวัน สอบถามโทร. 0-2696-5821 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ รับสมัครทางไปรษณีย์ เดือน มีนาคม-เมษายน 2553 สมัครด้วยตนเองเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2553 สอบถามโทร. 0-2564-4440 ต่อ 2165


          การรับเข้าโครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (BBA) สมัครออนไลน์ วันที่ 25 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ www.bba.bus.tu.ac.th  โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) คณะศิลปศาสตร์ รับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2552-20 มกราคม 2553 สอบถามโทร. 0-2613-2618, 0-2613-2697 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์   รับสมัครเดือน มีนาคม-เมษายน 2553 สอบถามโทร. 0-2696-5648, 0-2696-5658 โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (BJM) รับสมัครเดือน ธันวาคม 2552 สอบถามโทร. 0-2696-6193


          โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (Twinning Engineering Program) (TEP) และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) รับสมัคร 2 แบบ คือ 1.สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยเปิดสอบทุกเดือน 2.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยสอบข้อเขียน วันที่ 28 มีนาคม 2553 สอบสัมภาษณ์ภายหลังสอบข้อเขียน 2-3 วัน สอบถามโทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3027-8 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ รับสมัคร วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 สอบถามโทร. 0-2986-9103 ต่อ 1201 และ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2552-29 มกราคม 2553 สอบถามโทร. 0-2613-3701-3


          โครงการปกติระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์รังสิตเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 โดยสมัครได้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.regofc.tu.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ www.reg.tu.ac.thโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์