จุฬาฯ คัดเรียนอักษรฯ ภาคอินเตอร์ 100 คน


          สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 100 คน รับสมัครวันที่  4 มกราคม ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          2.1TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ TOEFL Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79
          2.2IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
          2.3CU-TEP ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550
          3.มีคะแนนผลทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          3.1CU-AAT(Math Section และ Verbal Section)โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
          3.2SAT1(Math และ Critical Reading)โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
          ในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CU-AAT(Math Section และ Verbal Section) หรือ  SAT1(Math และ Critical Reading) จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกัน โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2 และ 3ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          4.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัคิตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ


          หลักฐานการสมัคร
          1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
          2.หลักฐานรับรองผลการศึกษา(Transcript)
          3.ผลการทดสอบตามคุณสมบัคิในข้อ 2 และ 3
          4.Statement of Purpose เจตจำนงของการศึกษาเป้นความเรียงภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 100-200 คำ
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
          6.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)


          การขอรับใบสมัคร
          ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)ห้อง 1311 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์(ในวันเวลาราชการ)หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.arts.chula.ac.th/~balac ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553
          การสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิค  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1311 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์  และชำระค่าสมัครเป็นเงินสด จำนวน 1,000 บาท ณ ห้องงานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-29 มกราคม 2553


          สนใจสอบถามเพิ่มเคิมได้ที่ สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิค สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1311 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ โทร 0-2218-4641 โทรสาร 0-2218-4641โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์