นานาชาติปรีดีพนมยงค์ เปิดสอนสาขาจีนศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังขายใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจศึกษาค่อสาขาวิชาจีนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มกราคม 2553 รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 จำนวน 100  คน


          คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข่าศึกษา
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับฃั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มํธยมศึกษาปีที่ 6)หรือเทียบเท่า
          2.ต้องมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          2.1IELTS ระดับ 5.0 ขึ้นไป
          2.2TOEFL : CBT 173 คะแนนขึ้นไป  PBT 500 คะแนนขึ้นไป  IBT 61 คะแนนขึ้นไป
          2.3 TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป
          2.4O-NET วิชาภาษาอังกฤษเท่ากับหร้อมากกว่าร้อยละ 70
          3.มีผลสอบ HSK Level 3 หรือผ่านการเรียนวิชาภาษาจีนเร่งรัดที่วิทยาลัยฯจัดสอน


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับฃั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มํธยมศึกษาปีที่ 6)หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบ เทียบวุฒิการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
          2.คุณสมบัคิอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          3.มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตอ่ไปนี้
          3.1IELTS ระดับ 5.0 ขึ้นไป
          3.2TOEFL : CBT 173 คะแนนขึ้นไป  PBT 500 คะแนนขึ้นไป  IBT 61 คะแนนขึ้นไป
          3.3 TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป
          3.4O-NET วิชาภาษาอังกฤษเท่ากับหร้อมากกว่าร้อยละ 70


          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 3 รูป
          2.สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3พร้อมแสดงต้นฉบับ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแสดงค้นฉบับ
          4.สำเนาผลการสอบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ข้อ2 และ 3 พร้อมแสดงค้นฉบับ
          5.หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชี "โครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์"จำนวน 500 บามโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 905-0-029090
          6.หนังสือมอบอำนาจของผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(กรณีให้ผู้อืนมาสมัครแทน)
          7.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2553 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
          8.ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้งมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้โครงการฯจะไม่รับสมัครผู้ที่ศึกษาในระบบกศน.ซึ่งไม่จบการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2553
          9.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่าและตาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2553 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
          10.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษา ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่าและคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12ภายในเดือนกรกฎาคม 2553 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำผลสอบเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยตนเอง และนำใบเทียบวุฒิมายื่นที่วิทยาลัยฯ ในวันที่ลงทะเบียน มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
          11.ผู้สมัครที่สอบ IELTS TOEFL TU-GET จะต้องนำผลสอบตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
          สนใจซื้อใบสมัคร ได้จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์