เกษตรศาสตร์กำแพงแสน คัดโควตาบุตรเกษตรกร

โควตาพิเศษ - สำหรับบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (มก.กพส.) ประจำปีการศึกษา 2553 กำลังเปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552-วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 จำนวน 129 คน


          คุณสมบัติเฉพาะสาขา
          -เกษตรศาสตร์
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
          2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          3. มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.00

          -เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
          2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          3.มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.50


          -สัตวศาสตร์
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.75


          -เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
          1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          3. คะแนนวิชาต่อไปนี้ เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
           ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
           เคมี และ ชีววิทยา ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
           ภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

       
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
          1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552 เน้นการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
          2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นผู้พิการ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสาขานั้น ๆ
          3. มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          4. เป็นผู้ที่เรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เน้นวิชาตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระต่างๆ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          5. จะต้องเป็นบุตรของผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) หรือสมาคมวิชาชีพทางการเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถตรวจสอบได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งดูแลพื้นที่ที่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง (ในกรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต)ทำการเกษตร


          หลักฐานการสมัคร
          1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ระบุความเห็นชอบของอาจารย์ประจำชั้นและความเห็นชอบของอาจารย์ใหญ่ /ผู้อำนวยการ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
          2. หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่กรอกข้อความสมบูรณ์
          3. สำเนาใบรับรองผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมระบุแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จำนวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ลงนามกำกับ
          4. สำเนาผลการสอบ ที่ระบุคะแนน GAT ( ความถนัดทั่วไป) PAT 1 ( คณิตศาสตร์) และ PAT 2 ( วิทยาศาสตร์)
          5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          6. ธนาณัติเงินค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 300 บาท
          ถ้าหลักฐานการสมัคร ไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณา
         

          วิธีการสมัครค่าธรรมเนียมและค่ายืนยันสิทธิ
          - ขอให้ทางโรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนให้ครบ และรวบรวมใบสมัครดำเนินการ ต่อไป โดยนักเรียนแต่ละคนจะสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
          - ใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ และธนาณัติเงินค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 300 บาท ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นางสุจิตต์ มุกดา ปณ.กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะไม่คืนหลักฐานและเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และคณะฯ จะถือวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางต้องลงวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552เป็นอย่างช้า หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์การสมัคร


          ค่ายืนยันสิทธิ
          -หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 11,600.- บาท
          -หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 11,600.- บาท
          -หลักสูตรสัตวศาสตร์ 11,600.- บาท
          -หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 12,600.- บาท


          เงื่อนไขสำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้
          -ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาในคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนตามโครงการฯนี้และได้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของคณะเกษตร กำแพงแส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อตัดสิทธิการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เป็นผู้ดำเนินการ เว้นแต่จะได้ขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนดสิ้นสุดการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา ตามกำหนดในปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
          ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ คุณอัมพร ปรีชาคมโทรศัพท์  0-3435-1406 ต่อ 112  0-2942-8010-19 ต่อ 3300-2 โทรสาร  0-3428-1083


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์