โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


          มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังเปิดรับพิจารณานักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 243 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552
          คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษา
          1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาสารคามเขต 1,2 และ 3 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
          2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
          3.ต้องมีผลการเรียน(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียตามที่สาขาวิชา/คณะกำหนด
          4.ต้องมีคะแนนสอบ GAT/PAT ตามที่สาขาวิชา/คณะกำหนด  โดยมหาวิทยาลัยฯพิจารณาคะแนน GAT/PAT ของผู้สมัครต่รั้งที่มีคะแนนสูงที่สุด
          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์แล้ว
          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยต้องติดรูปถ่ายบนใบสมัครให้เรียบร้อย
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน(รบ1-ป/ปพ 1)5 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          6.หนังสือรับรอง/ประกาศรายฃื่อนักเรียนผ่านการตรวจสอบการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ซึ่งเอกสารการสมัครนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึษามหาสารคาม เชต 1,2 และ 3 และองค์การบริการส่วนจังหวัดมหาสารคาม กำเนินการรวบรวมรายชื่อและใบสมัครมายังกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 130 คน กำลังออนไลน์