โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


          มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังเปิดรับพิจารณานักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 243 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552
          คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษา
          1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาสารคามเขต 1,2 และ 3 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
          2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
          3.ต้องมีผลการเรียน(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียตามที่สาขาวิชา/คณะกำหนด
          4.ต้องมีคะแนนสอบ GAT/PAT ตามที่สาขาวิชา/คณะกำหนด  โดยมหาวิทยาลัยฯพิจารณาคะแนน GAT/PAT ของผู้สมัครต่รั้งที่มีคะแนนสูงที่สุด
          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์แล้ว
          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยต้องติดรูปถ่ายบนใบสมัครให้เรียบร้อย
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน(รบ1-ป/ปพ 1)5 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          6.หนังสือรับรอง/ประกาศรายฃื่อนักเรียนผ่านการตรวจสอบการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ซึ่งเอกสารการสมัครนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึษามหาสารคาม เชต 1,2 และ 3 และองค์การบริการส่วนจังหวัดมหาสารคาม กำเนินการรวบรวมรายชื่อและใบสมัครมายังกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์