เพชรราชพฤกษ์ มหาสารคาม รับป.ตรี


 
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553
 ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น
โรงเรียนเอกชน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด
          2. มีสัญชาติไทย
          3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี
          5. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
          6. ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ
          7. ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ


          หลักฐานการสมัคร
          1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
          2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
          3. สำเนาเอกสารแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ
          4. คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา


          สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
          1. เคมี
          2. ชีววิทยา
          3. จุลชีววิทยา
          4. ฟิสิกส์
          5. ฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) หรือ ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)
          6. คณิตศาสตร์
          7. สถิติ


          ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.science.msu.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์