จุฬาฯ คัดเรียนต่อป.โท สาขาบัญชี 100 คน

 


 
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทหลักสูตรปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 100 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552


           คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
          1.สำเร็จปริญญาตรีทางการบัญชี อันได้แก่ ปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย)
          2.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี (นับถึง 1 มิถุนายน 2553)
          3.สอบ TOEFL หรือ CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเทียบเท่า Paper-based TOEFL 450 คะแนน ทั้งนี้ ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ในกรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร


          หลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย (คะแนนต้องไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน)
          คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

           หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครทางเว็บไซด์ รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมในการตอบคำถามข้อ 15 ถึง 17
          2.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของแต่ละสถาบันการศึกษา แห่งละ 1 ชุด
          3.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง)
          4.หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
          5.หนังสือรับรอง (Recommendation) 2 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 1 ฉบับ
          6.แบบชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
          7.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
          8.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (เขียน ชื่อ – นามสกุล ไว้ด้านหลังของรูป)
          9.ผลการสอบ CU-TEP


          ค่าใช้จ่ายการสมัคร
          ค่าสมัคร 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคารอีก 15 บาท รวมเป็นเงิน 1,015 บาท โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 468–0–02625–0
          (ดาวน์โหลดแบบการชำระเงินค่าสมัครที่ Website: http://account.acc.chula.ac.th)
          สถานที่ติดต่อ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบัญชี ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218- 5740-2 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์
http://account.acc.chula.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 196 คน กำลังออนไลน์