แบบทดสอบ

  

แบบทดสอบเรื่องภาคตัดกรวย


1.       ต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
          1.  วงกลม   x2 + y2 - 10x + 6 = 0  มีจุดศูนย์กลางบนแกน  x
          2.  วงกลม   x2 + y2 - 10x + 14y + 63 = 0  มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดตัดของเส้นตรง   x - y = 12  และ   x - 2y - 19 = 0
          3.  วงกลม   x2 + y2 - 6x + 10y = 15 สัมผัสกับเส้นตรง  x = -4
          4.  เส้นตรง   x + y + 13x = 0   เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดตัดของวงกลม  x2 + y2 = 25 และ  x2 + y2 - 2x + 2y + 1 = 0 

 

2.       ถ้า  q  เป็นเส้นสัมผัสวงกลม   x2 + y2 + 4x + 2y = 0  โดยสัมผัสที่จุด  (-3 , 1)  แล้วสมการของ  q  คือข้อใด  
          1.   x + 2y - 5 = 0                        2.      x – 2y - 5 = 0 
          3.   x - 2y + 5 = 0                        4.      x + 2y + 5 = 0 

 

3.       ถ้า  e1  และ  e2  เป็นความยาวที่ยาวที่สุดและสั้นที่สุดตมลำดับ  ซึ่งวัดตามแนวตรงจากจุด   P (10 , 7)  ไปยังจุดบนเส้น           รอบวงของวงกลม   x2 + y2 - 4x -2y - 20 = 0  แล้ว e1  +  e2  มีค่าเท่าใด
          1.      18    หน่วย                           2.      19  หน่วย
          3.      20   หน่วย                            4.      24  หน่วย

 

4.       ถ้า   k  เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ความยาวของเส้นสัมผัสวงกลม x2 + y2 + 2ky = 0 โดยวัดจากจุด   A (5 , 4) ไปถึงจุดสัมผัส           มีความยาว  1 หน่วย  แล้ว  k จะมีค่าเท่าใด 
          1.      -5                                       2.      10 
          3.      4                                        4.      6

 

5.       กำหนดสมการเส้นตรงสองเส้นคือ  2x + y - 5 = 0 และ x + y – 2 = 0 วงกลมที่จุดตัดของเส้นตรงทั้งสองเป็นจุดศูนย์กลาง           และมีรัศมีเท่ากับ  2  หน่วย  มีสมการตรงกับข้อใด 
          1.      x2 + y2 + 6x - 2y - 4 = 0   
          2.      x2 + y2 - 6x + 2y + 6 = 0
          3.      x2 + y2 - 6x + 2y + 4 = 0
          4.      x2 + y2 + 6x - 2y + 6 = 0 

 

6.       วงกลมวงหนึ่งสัมผัสกับเส้นตรง  2x–y + 1 = 0  ที่จุด  (2 , 5)  และจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้อยู่บนเส้นตรง  x + y = 9           วงกลมนี้มีสมการ
          1.      x2 + y2 - 12x -6y - 209 = 0 
          2.      9x2 + 9y2 - 60x - 102y + 209 = 0            
          3.      9x2 + 9y2 - 60x - 102y - 209 = 0 
          4.      x2 + y2 - 12x - 6y + 25 = 0

 

7.       ถ้า  C  เป็นจำนวนจริงใดๆ  กราฟซึ่งจุดที่อยู่บนกราฟอยู่ห่างจากเส้นตรง  x + c = 0 และจุด  (c , 0) เป็นระยะทางเท่ากัน  มี           สมการเป็นอย่างไร
          1.      y2 = 4cx                           2.    y2 = -4cx                          
          3.      x2 = 4cy                           4.    x2 = -4cy 

 

8.       กำหนดให้   x2 + 6x - 2y + 7 = 0  เป็นสมการของพาราโบลา  ข้อใดถูกต้อง 
          1.      พาราโบลารูปนี้มีจุดยอดที่  (-3 , 1)   
          2.      พาราโบลารูปนี้มีจุดยอดอยู่บนเส้นตรง  x = -3
          3.      พาราโบลารูปนี้มีจุดยอดที่  (-3 , 0)   
          4.      พาราโบลารูปนี้มีเส้นตรง  y = 2  เป็นไดเรกตริกซ์

 

9.       จากรูปที่กำหนดให้พาราโบลามีจุด  F  เป็นจุดโฟกัส  สมการของพาราโบลารูปนี้คือข้อใด 

             
                                        

                                                                                 

           1.      y2 - 2y - 8x + 9 = 0
           2.      y2 - 2y + 8x + 9 = 0
           3.      y2 - 2y - 8x - 9 = 0
           4.      y2 + 2y - 8x + 9 = 0
            

 

10.      เสาไฟฟ้าสองต้นปักห่างกัน  500  ฟุต  และสูงจากพื้นดินต้นละ  60  ฟุต  ถ้าโยงสายไฟฟ้าเชื่อมต่อหัวเสาทั้งสองต้นและให้สาย            ไฟฟ้าหย่อนโค้งเป็นรูปพาราโบลา  โดยมีจุดต่ำสุดของสายไฟอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างเสาและอยู่สูงจากพื้นดิน  10  ฟุต  อยาก            ทราบว่าที่จุดห่างอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า  150  ฟุต  สายไฟฟ้าจะอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไร
           1.      8       ฟุต                                             2.      10    ฟุต
           3.      15    ฟุต                                              4.      18    ฟุต

 


11.       สมการของพาราโบลาซึ่งมีจุดยอดที่  A (2 , 3)   และแกนของพาราโบลาขนานกับแกน  Y  และจุด   (4 , 5)  เป็นจุดบน            พาราโบลา   สมการพาราโบลาคือ
           1.    x2 + 4x - 2y + 10 = 0   
           2.    x2 - 4x - 2y - 10 = 0   
           3.    x2 - 4x - 2y + 10 = 0   
           4.    x2 - 4x - 4y - 10 = 0

12.       ให้ระยะระหว่างโฟกัสของวงรีวงหนึ่งเท่ากับ  40 เมตร  และผลบวกของระยะทางจากจุดบนวงรีไปยังโฟกัสทั้งสองเท่ากับ            50  เมตร  ให้โฟกัสจุดหนึ่งคือจุด  A  และอีกจุดหนึ่งคือ  B  โดยที่  A  และ B  เป็นจุดบนแกน  x   ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
           1.    จุดบนวงรีที่อยู่ใกล้  A  มากที่สุดต้องอยู่ห่างจาก  A  ไม่ต่ำกว่า  6 เมตร
           2.    ถ้าลากเส้นตรง  e1 ผ่านจุด A  และขนานกับแกน  Y  จุดบนวงรีที่อยู่เส้น  e1   จะอยู่ห่างจากแกน  X  9  เมตร
           3.    จุดบนวงรีที่อยู่ห่างจาก e1  เป็นระยะทาง    เมตร  จะห่างจากแกน X เป็นระยะทาง   10 √2  หรือ  40 - 10 √2  เมตร
           4.    จุดบนวงรีต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน  48  เมตร 


13.       ให้    L    เป็นเส้นตรงที่ลากผ่านโฟกัสของวงรี   ซึ่งมีสมการเป็น  3x2 + 4y2 = 48   และตัดวงรีที่จุด  (2 , 3)   สมการของ            เส้น   L  คือ
           1.    X – 2 = 0                    
           2.    3X– 4y + 6 = 0                       
           3.    X – 2 = 0   และ     3X – 4y + 6 = 0                                                                                                      4.    X – 2 = 0   และ     3X + 4y + 6 = 0


14.       ให้สมากรในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการของวงรีที่มีโฟกัสอยู่บนแกน  X
           1.    ax2 + by2 = 1       เมื่อ  a > 0 , b > 0   และ  a > b   
           2.    ax2 + by2 = 1       เมื่อ  a > 0 , b > 0   และ  a = b 
           3.    ax2 + by2 = -1      เมื่อ  a < 0 , b < 0   และ  a > b 
           4.    ax2 + by2 = -1      เมื่อ  a < 0 , b < 0   และ  a < b  


สร้างโดย: 
พรพรรณ เดชอธิการ ม.6/4 เลขที่ 8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์