โครงงานอาชีพ

รูปภาพของ ltssamorn

การจัดทำโครงงานอาชีพ


การทำไร่งาโครงงานอาชีพเป็นการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร  ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิต  การจำหน่าย การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตหรือบริการ โดยเน้นการผลิต การบริการ การบริหารจัดการ การตลาด และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ลักษณะของงานอาชีพตามโครงงานที่ปฏิบัติต้องเป็นงานอาชีพสุจริตที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรืองานอาชีพที่เป็นความต้องการของผู้เรียน  เป็นงานอาชีพที่มีลักษณะเป็นงานผลิตและหรืองานบริการ  การปฏิบัติงานอาชีพ ผู้เรียน ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้งหมด  ตั้งเริ่มต้นจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน โดยมีครู อาจารย์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและการปฏิบัติโครงงานอาชีพให้ปฏิบัติรวมกันเป็นกลุ่ม 3 - 5 คน โดยใช้ บ้าน สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ รวมทั้งสถานศึกษา เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและในการจัดทำโครงงานอาชีพของผู้เรียน ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นร่วมวางแผนและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานอาชีพของผู้เรียนด้วย


  ความเป็นมาในการสอนโครงการหรือโครงงานในสถานศึกษา  นักการศึกษาปฐมวัยส่วนมากกล่าวถึงการใช้โครงการกับเด็กบางคนแนะนําว่าการสอนแบบโครงการเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่สามารถส่งเสริมให้เด็กรู้จักตัดสินใจ เห็นผลการกระทําที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเด็กจะมีประสบการณ์จากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล วัตถสิ่งของและสิ่งแวดล้อมการสอนแบบโครงการมีมานานแล้วมิใช่เป็นเรื่องใหม่ในการศึกษา แต่กลับมาได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากผลการวิจัยที่ทําให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร และความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการคิดแก่ปัญหาของเด็กเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของสังคม เทคโนโลยี รวมทั้งแนวโน้มของหลักสูตรแบบบูรณาการ และรายงานความประทับใจของนักการศึกษา รวมทั้งบรรดาครู อาจารย์ที่ได้ไปเห็นเด็กในโรงเรียนก่อนประถมศึกษาของเมืองเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี (Katz)

อาชีพทำนาข้าวโครงงาน หมายถึง การกำหนดรายละเอียดของงานที่ต้องทำไว้ล่วงหน้า อย่างเป็นขั้นตอน มีการคาดการณ์เหตุการณ์ไว้พร้อมเสร็จ โดยมีวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดโครงงานไว้ อย่างชัดเจนและสามารถลงมือดำเนินการได้ทันทีที่ผ่านขั้นตอนระบบแล้ว
ประโยชน์ของโครงงาน
1. สามารถทำให้ผู้อ่านสามารถทราบรายละเอียดในการทำงานอย่างเป็นระบบ และเข้าใจได้ง่าย
2. ทำให้เห็นความพร้อมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
3. ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานให้น้อยลงและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่าย
4. ช่วยให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทำได้ง่าย
ประเภทของโครงงาน โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภททดลอง
โครงงานประเภทนี้  เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหลักการต่าง ๆ ทางวิชาการแล้วนำมาทดลองค้นคว้าเพื่อยืนยันทฤษฎีหรือหลักการหรือต้องการทราบแนวทางเพิ่มคุณค่าและการใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น เช่น
  -    การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน
-  การทดลองปลูกพืชในน้ำยาหรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
-  การควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับประเภทเถา
- การใช้ฮอร์โมนกับกิ่งกุหลาบ
- การศึกษาขนมอบชนิดต่า

โครงงานประเภททดลอง  (Experimental Research Project)
- เป็นโครงงานที่ต้องทำการทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง (เรียกว่า “ตัวแปรต้น” )  ว่าจะมีผลต่อตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ง (เรียกว่า “ตัวแปรตาม” )  อย่างไร
- ในความเป็นจริง จะมีตัวแปรหลายๆ ตัวที่มีผลต่อตัวแปรที่ศึกษา แต่ในการทดลองผู้ทำการทดลองจะต้องเลือกตัวแปรที่สำคัญที่สุดเพียงตัวเดียวมาศึกษา  ดังนั้นจึงต้องทำการควบคุมตัวแปรอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลแทรกซ้อนต่อตัวแปรตาม ป้องกันไม่ให้ผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อน    ตัวแปรที่เราต้องควบคุมเรียกว่า “ตัวแปรควบคุม” 
- สรุปว่า โครงงานแบบทดลองจะต้องมีการระบุตัวแปร 3 ประเภท ออกมาเสียก่อน ดังนี้
 ตัวแปรต้น    คือ  สาเหตุหรือเหตุของการทดลอง
ตัวแปรตาม  คือ  ผลที่เกิดขึ้น หรือผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรควบคุม  คือ  สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆกัน

ตัวอย่าง   ในความเป็นจริง (ตามธรรมชาติ)  อธิบายการเจริญเติบโตของต้นไม้ว่า
“ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีจะต้องรดน้ำ  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย และ ตั้งไว้ในที่มีแสงแดด”
ระบุตัวแปรต่างๆ ได้ ดังนี้
ตัวแปรตาม    คือ    การเจริญเติบโตของต้นไม้
ตัวแปรต้น   คือ   การรดน้ำ  พรวนดิน แสงแดด
คำอธิบาย   การรดน้ำ พรวนดิน และ แสงแดด  ส่งผลต่อ  การเจริญเติบโตของต้นไม้

การระบุตัวแปรควบคุม
ถ้าเราต้องการศึกษาว่า ตัวแปรต้นตัวใด ระหว่าง การรดน้ำ พรวนดิน แสงแดด จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มากกว่ากัน เราก็ต้องทำการศึกษาทีละตัวแปรต้น โดยทำการควบคุมตัวแปรต้นอื่นๆ อีก 2 ตัวเช่น เราต้องการศึกษาเฉพาะตัวแปรการรดน้ำว่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มากน้อยเพียงใด  เราก็ต้องออกแบบการทดลองโดยการควบคุมตัวแปรอีก 2 ตัว  คือ  พรวนดิน และ แสงแดด  โดยให้ต้นไม้ที่ทำการทดลองทั้งหมดได้รับการพรวนดิน และ แสงแดด ในปริมาณที่เท่ากัน  หรือถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้เหมือนๆ กัน  การพรวนดิน และ แสงแดด เรียกว่าตัวแปรควบคุม
ขั้นตอนการทำโครงงานทดลองอาชีพการทำเครื่องสังคโลก
1. กำหนดปัญหา
2.   ตั้งจุดประสงค์ในการศึกษา
3.   ตั้งสมมุติฐาน 
4.   ออกแบบการทดลอง
 5.  ดำเนินการทดลอง
 6.  เก็บรวบรวมข้อมูล
 7.  บันทึกผลการทดลอง
 8.   แปลผล
 9.  สรุปผลการทดลอง


2. โครงงานประเภทสำรวจ
โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานการศึกษาสำรวจข้อมูลสำหรับดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมผลงานและส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  ข้อมูลดังกล่าว  อาจมีผู้จัดทำขึ้น  แต่มีการแปรเปลี่ยนไปแล้ว  ต้องทำการสำรวจจัดทำขึ้นใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น
-  การสำรวจราคาผลผลิตเกษตรในท้องถิ่น
               -  การสำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องถิ่น
               -  การสำรวจแหล่งวิชาการและสถานประกอบการในท้องถิ่น
               -  การสำรวจงานบริการในท้องถิ่น
               -  การสำรวจปริมาณการปลูกข้าวโพดในท้องถิ่น
               -  การสำรวจปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อในท้องถิ่น
               -  การสำรวจปริมาณการเลี้ยงห่านในท้องถิ่น
               -  การสำรวจคลองแม่รำพัน สุโขทัย
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ขึ้นมาหลังจากที่ได้ศึกษาทางทฤษฎีหรือพบเห็นผลงานของผู้อื่นแล้ว  เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาต่อไป  จึงประดิษฐ์คิดค้นให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น
การควบคุมระบบการให้น้ำในแปลงเพาะชำ
                -  การประดิษฐ์หัวฉีดพ่นน้ำในแปลงปลูกผัก
- การประดิษฐ์ของชำร่วย
- การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ
- การประดิษฐ์เครื่องเสีย
- การออกแบบเสื้อผ้าชาย หญิง
4.  โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน 
  โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่เกิดจากการศึกษาเนื้อหาทางวิชาการ  หรือหลักทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาการงานและอาชีพหรือวิชาสามัญต่าง ๆ แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางทฤษฎีดังกล่าว  ส่งผลให้มีผลงานเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  ตัวอย่างเช่น  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับ
  พลังงานแสงอาทิตย์  โครงงานสร้างเครื่องอบกล้วยด้วยแสงแดด  ตู้อบเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เครื่องทำน้ำร้อน  ฯลฯ
  พืชสมุนไพร  โครงงานการใช้ยาปราบศัตรูพืชด้วยพืชสมุนไพร  กำจัดเพลี้ย หนอนแมลงปีกแข็ง  ฯลฯ

  การถนอมอาหาร  โครงงาน การแปรรูปผลผลิต  การทำผักกาดดองสามรส  การทำไส้กรอก  การดองพืชผัก  ผลไม้ต่าง ๆ ฯลฯ
               การเลี้ยงปลาโครงงานการเลี้ยงปลาสวยงาม การเปลี่ยนสีปลาออสก้า

 

การทำตู้โบราณ

ที่มา : การทำตู้โบราณของสหกรณ์ไม้บ้านขวาง จังหวัดสุ โขทัย

ขั้นตอนการเขียนโครงงาน


เมื่อตัดสินใจว่าเลือกอาชีพใดแล้วควรสำรวจทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เงินทุน และประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเขียนโครงงานตามหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน (ระบุชื่อโครงงานให้ชัดเจนว่าทำอะไร)
2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน (ให้เขียนชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบทุกคน)
3. ครูที่ปรึกษา
4. หลักการและเหตุผล (ให้เหตุผลว่าโครงงานนี้ดีอย่างไร ทำไมถึงต้องทำโครงงานนี้)
5. วัตถุประสงค์ (ให้ระบุว่าเมื่อปฏิบัติตามโครงการนี้แล้วจะได้อะไรบ้าง)
6. การดำเนินงาน (ให้ระบุการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ)
7. แผนปฏิบัติงาน
8. สถานที่ (ให้ระบุสถานที่ที่จะดำเนินงานตามขั้นตอน)
9. ระยะเวลา (ให้ระบุวันที่เริ่มโครงการและวันสิ้นสุดโครงงาน)
10. งบประมาณ (ให้ระบุจำนวนเงินที่ลงทุน ที่มา รายละเอียดของงบประมาณ ค่าใช้จ่าย รายรับ ตลอดจนข้อตกลงเรื่องเงิน)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จัดทำโดย  นางสาวสมร  ประชาสน  ครูโรงเรียนลิไทพิทยคม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทร.08 3216 9505

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 287 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss30251