การศึกษาตลาดกลุ่มเป้าหมาย

รูปภาพของ jrspuntanee

    

                                  

       http://www.lampang.go.th/travel/otop/pict_otop.gif
                                   
                                    
ใบความรู้ที่  1
                         การศึกษาตลาดกลุ่มเป้าหมาย
แนวคิด
        ธุรกิจที่อยู่รอด  คือ  ธุรกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งแต่ละธุรกิจได้ใช้ความพยามยามอย่างเต็มที่จะผลิตสินค้าให้สนองความต้องการของผู้บริโภค
ให้ได้มากที่สุด  กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ธุรกิจนำมาใช้คือ  การศึกษาถึงความแตกต่างของผู้บริโภค
จัดผู้บริโภคที่มีความเหมือนกันไว้กลุ่มเดียวกัน  แล้วผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอขายผู้บริโภคกลุ่ม
นั้น ๆ  ซึ่งสามารถทำให้หลายธุรกิจประสบผลสำเร็จได้  กลยุทธ์นั้นเรียกว่า  การแบ่งส่วนตลาด
เพื่อการเลือกตลาดเป้าหมายก่อนจะดำเนินการทางการตลาดขั้นต่อไป
สาระการเรียนรู้
  1.การแบ่งส่วนตลาด
  2.กลยุทธ์ในการเลือกตลาดเป้าหมาย
  3.การศึกษากลุ่มเป้าหมายสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว  นักเรียนสามารถ
  1.บรรยายการแบ่งส่วนตลาดได้
  2.บอกกลยุทธ์ในการเลือกตลาดกลุ่มเป้าหมายได้
  3.บรรยายการศึกษาตลาดกลุ่มเป้าหมายสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้
        มนุษย์เราเกิดมาต่างพื้นที่กัน  เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน  มีวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างกัน 
มีพื้นฐานด้านร่างกายและจิตใจต่างกัน  ทำให้แต่ละคนมีความสนใจและความต้องการต่างกัน 
ด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์แต่ละคนมีลักษณะพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกัน 
สินค้าเพียงชนิดเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้อย่างเหมาะสม 
ธุรกิจจึงต้องมีการแบ่งผู้บริโภคออกเป็นส่วนย่อย ๆ  ให้ผู้บริโภคที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน 
และมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ซึ่งเรียกว่า  “การแบ่งส่วนตลาด” 
(Market Segmentation) แล้วจึงเลือกตลาดส่วนที่คาดว่าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
จะสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นได้  ตลาดส่วนที่ธุรกิจเลือกนั้น
เรียกว่า  “ตลาดเป้าหมาย”  (Target Market)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 198 คน กำลังออนไลน์