***--คอมพิวเตอร์กับการสร้างงาน Graphic --***

รูปภาพของ dhmkridsana

คอมพิวเตอร์กับการออกแบบงานกราฟิก

 กด linkไปที่ วิชาการดอทคอม
ที่มาของภาพ   http://www.vcharkarn.com/uploads/57/57569.jpg

        ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากเสียจน แทบกล่าวได้ว่า ถ้าเป็นบุคคล

วัยหนุ่มสาว หรือคนยุค Generation X และ Y จะคลุกคลีกับคอมพิวเตอร์แทบทุกวัน ไม่ว่าจะใช้เพื่อการเรียน

การทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูล การตกแต่งภาพ การเล่นเกม หรือเรียกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ถูก

บรรจุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย ดังนั้น คงจะมีสักวันที่เราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

ออกแบบชิ้นงานที่ต้องการ จากความสามารถของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบที่บรรจุอยู่ภายใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้งานออกแบบรูปภาพ การ์ตูน งานพิมพ์ เป็นได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวด

เร็ว ตามความนิยมของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ สืบเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง ทำให้

ง่ายต่อการคอบครองเป็นเจ้าของ ในขณะที่โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ถูกลงเรื่อย ๆ และมีการพัฒนาขีด

ความสามารถให้รองรับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน สำหรับประเด็นที่อยากนำมาบอกเล่า

ในวันนี้ ก็คือ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งจะเริ่มแนะนำตั้งแต่ประวัติความเป็นมา คอมพิวเตอร์

กับการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น 2 มิติหรือ 3 มิติ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้งานดังกล่าว

ที่มาของภาพ  http://www.vcharkarn.com/uploads/57/57513.jpg

“คอมพิวเตอร์กราฟิก” หมายถึง การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีพัฒนาการมา

จากการนำเสนอข้อมูลตัวเลขให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย เช่น เป็นแผนภูมิ เส้นกราฟ เป็นต้น จากนั้นได้

พัฒนาใช้ภาพกราฟิกแสดงผลข้อมูลหรือข่าวสารจนในปัจจุบันภาพกราฟิกได้ถูกนำไปใช้ในงานทุก ๆ ด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ บันเทิง งานโฆษณา งานวิจัย งานศิลปะ ก็เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถ

ช่วยงานออกแบบให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวกและสามารถดูผลงานการออกแบบของตนเองได้ทันที

ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

ปี ค.ศ. 1940 คอมพิวเตอร์จะแสดงภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องพิมพ์ รูปภาพที่ได้เป็นภาพที่เกิดจากการใช้ตัว

อักษรมาประกอบกันปี ค.ศ. 1950 สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซตส์ (MIT) ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหลอดภาพ CRT

(Cathode Ray Tube) เป็นส่วนแสดงผลแทนเครื่องพิมพ์ ปี ค.ศ. 1950-1960 มีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ออกมาเป็น

จำนวนมาก ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสมัยใหม่ เช่น ในปี ค.ศ. 1963 อีวาน ซูเธอร์แลนด์ (Ivan Sutherland)

พัฒนาระบบการวาดเส้น โดยผู้ใช้สามารถกำหนดจุดบนจอภาพโดยใช้ปากกาแสง จากนั้นระบบจะลากเส้นเชื่อม

จุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กลายเป็นโครงร่างรูปหลายเหลี่ยม ระบบนี้ กลายเป็นหลักการพื้นฐานของโปรแกรม

ในการออกแบบระบบงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้า และการออกแบบเครื่องจักร เป็นต้น

ปี ค.ศ. 1968 บริษัท เทคโทรนิกซ์ (Tectronix) ได้ผลิตจอภาพแบบเก็บภาพไว้ได้จนกว่าจะต้องการลบ

(Storage – Tube CRT) ซึ่งระบบนี้ไม่ต้องการหน่วยความจำและระบบการวาดซ้ำ ซึ่งได้รับความนิยมใน

ช่วงเวลา 5 ปีต่อมากลางปี ค.ศ. 1970เป็นช่วยเวลาที่อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์มีราคาลดลงมาก ทำให้ฮาร์ดแวร์ของระบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิกมีราคาถูกลง คอมพิวเตอร์กราฟิกจึงเริ่มเป็นที่แพร่หลายในงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้งานด้านการออกแบบ ซึ่งเมื่อเห็นคำว่า “การออกแบบ”แน่นอน

สำหรับคนที่ต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานด้านนี้ย่อมคิดถึงคำว่า CAD(Computer Aided Design)

หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ ในงานทางด้านวิศวกรรม ประกอบไปด้วย DWG หรือ ภาพ

ประกอบ 2 มิติ (2D) เป็นพื้นฐานหลัก โดยจะต้องทำความเข้าใจในส่วนประกอบดังนี้

        1. DWG (DRAWING) ภาพ - 2D (ภาพ 2 มิติ)
             มาตรฐานการ สื่อของ Drawing
             การมอง Top, Front, Side Views แต่ละมาตรฐาน
             Auxiliary Viwes (มุมมองในส่วนที่สำคัญของ DWG โดยทำมุม 900 กับสายตา )
             3D (ภาพ 3 มิติ)
        2. MODELING COMMAND
             Wire Frame Command (ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงกับ Software ส่วนใหญ่)
             Surface and Solid Command (ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงกับ Software ส่วนใหญ่)
             Other Edit (ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงกับ Software ส่วนใหญ่) Cad/Cam
        3. การใช้คำสั่งประกอบการปฏิบัติงานจริง
             ทำความเข้าใจกับลำดับขั้นตอน การจัดการของ 2D และ 3D
             การตัดสินใจเลือก Surface Command และ Solid Command
             การประยุกต์การทำงาน ให้เข้ากับบุคลิกส่วนตัว Concept

ที่มาของภาพ  http://www.vcharkarn.com/uploads/57/57515.jpg

 

รูปภาพของ dhmkridsana

มาแล้วจ้า  "ส่งงาน"  เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการสร้างงาน Graphic  เข้าชมที่ 

http://www.thaigoodview.com/node/48074

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์