***--คอมพิวเตอร์กับการสร้างงาน Graphic --***

รูปภาพของ dhmkridsana

คอมพิวเตอร์กับการออกแบบงานกราฟิก

 กด linkไปที่ วิชาการดอทคอม
ที่มาของภาพ   http://www.vcharkarn.com/uploads/57/57569.jpg

        ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากเสียจน แทบกล่าวได้ว่า ถ้าเป็นบุคคล

วัยหนุ่มสาว หรือคนยุค Generation X และ Y จะคลุกคลีกับคอมพิวเตอร์แทบทุกวัน ไม่ว่าจะใช้เพื่อการเรียน

การทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูล การตกแต่งภาพ การเล่นเกม หรือเรียกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ถูก

บรรจุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย ดังนั้น คงจะมีสักวันที่เราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

ออกแบบชิ้นงานที่ต้องการ จากความสามารถของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบที่บรรจุอยู่ภายใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้งานออกแบบรูปภาพ การ์ตูน งานพิมพ์ เป็นได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวด

เร็ว ตามความนิยมของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ สืบเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง ทำให้

ง่ายต่อการคอบครองเป็นเจ้าของ ในขณะที่โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ถูกลงเรื่อย ๆ และมีการพัฒนาขีด

ความสามารถให้รองรับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน สำหรับประเด็นที่อยากนำมาบอกเล่า

ในวันนี้ ก็คือ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งจะเริ่มแนะนำตั้งแต่ประวัติความเป็นมา คอมพิวเตอร์

กับการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น 2 มิติหรือ 3 มิติ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้งานดังกล่าว

ที่มาของภาพ  http://www.vcharkarn.com/uploads/57/57513.jpg

“คอมพิวเตอร์กราฟิก” หมายถึง การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีพัฒนาการมา

จากการนำเสนอข้อมูลตัวเลขให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย เช่น เป็นแผนภูมิ เส้นกราฟ เป็นต้น จากนั้นได้

พัฒนาใช้ภาพกราฟิกแสดงผลข้อมูลหรือข่าวสารจนในปัจจุบันภาพกราฟิกได้ถูกนำไปใช้ในงานทุก ๆ ด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ บันเทิง งานโฆษณา งานวิจัย งานศิลปะ ก็เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถ

ช่วยงานออกแบบให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวกและสามารถดูผลงานการออกแบบของตนเองได้ทันที

ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

ปี ค.ศ. 1940 คอมพิวเตอร์จะแสดงภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องพิมพ์ รูปภาพที่ได้เป็นภาพที่เกิดจากการใช้ตัว

อักษรมาประกอบกันปี ค.ศ. 1950 สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซตส์ (MIT) ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหลอดภาพ CRT

(Cathode Ray Tube) เป็นส่วนแสดงผลแทนเครื่องพิมพ์ ปี ค.ศ. 1950-1960 มีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ออกมาเป็น

จำนวนมาก ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสมัยใหม่ เช่น ในปี ค.ศ. 1963 อีวาน ซูเธอร์แลนด์ (Ivan Sutherland)

พัฒนาระบบการวาดเส้น โดยผู้ใช้สามารถกำหนดจุดบนจอภาพโดยใช้ปากกาแสง จากนั้นระบบจะลากเส้นเชื่อม

จุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กลายเป็นโครงร่างรูปหลายเหลี่ยม ระบบนี้ กลายเป็นหลักการพื้นฐานของโปรแกรม

ในการออกแบบระบบงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้า และการออกแบบเครื่องจักร เป็นต้น

ปี ค.ศ. 1968 บริษัท เทคโทรนิกซ์ (Tectronix) ได้ผลิตจอภาพแบบเก็บภาพไว้ได้จนกว่าจะต้องการลบ

(Storage – Tube CRT) ซึ่งระบบนี้ไม่ต้องการหน่วยความจำและระบบการวาดซ้ำ ซึ่งได้รับความนิยมใน

ช่วงเวลา 5 ปีต่อมากลางปี ค.ศ. 1970เป็นช่วยเวลาที่อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์มีราคาลดลงมาก ทำให้ฮาร์ดแวร์ของระบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิกมีราคาถูกลง คอมพิวเตอร์กราฟิกจึงเริ่มเป็นที่แพร่หลายในงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้งานด้านการออกแบบ ซึ่งเมื่อเห็นคำว่า “การออกแบบ”แน่นอน

สำหรับคนที่ต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานด้านนี้ย่อมคิดถึงคำว่า CAD(Computer Aided Design)

หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ ในงานทางด้านวิศวกรรม ประกอบไปด้วย DWG หรือ ภาพ

ประกอบ 2 มิติ (2D) เป็นพื้นฐานหลัก โดยจะต้องทำความเข้าใจในส่วนประกอบดังนี้

        1. DWG (DRAWING) ภาพ - 2D (ภาพ 2 มิติ)
             มาตรฐานการ สื่อของ Drawing
             การมอง Top, Front, Side Views แต่ละมาตรฐาน
             Auxiliary Viwes (มุมมองในส่วนที่สำคัญของ DWG โดยทำมุม 900 กับสายตา )
             3D (ภาพ 3 มิติ)
        2. MODELING COMMAND
             Wire Frame Command (ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงกับ Software ส่วนใหญ่)
             Surface and Solid Command (ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงกับ Software ส่วนใหญ่)
             Other Edit (ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงกับ Software ส่วนใหญ่) Cad/Cam
        3. การใช้คำสั่งประกอบการปฏิบัติงานจริง
             ทำความเข้าใจกับลำดับขั้นตอน การจัดการของ 2D และ 3D
             การตัดสินใจเลือก Surface Command และ Solid Command
             การประยุกต์การทำงาน ให้เข้ากับบุคลิกส่วนตัว Concept

ที่มาของภาพ  http://www.vcharkarn.com/uploads/57/57515.jpg

 

รูปภาพของ dhmkridsana

มาแล้วจ้า  "ส่งงาน"  เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการสร้างงาน Graphic  เข้าชมที่ 

http://www.thaigoodview.com/node/48074

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 171 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • abrahamkennemer3347
  • nbrwipawinee