การเปลี่ยน Active Voice ให้เป็น Passive Voice

การเปลี่ยน Active Voice ให้เป็น Passive Voice

 

 

      ในการเปลี่ยน Active Voice ให้เป็น Passive Voice มีหลักให้สังเกตุโดยละเอียดดังนี้

 

 

 ใน tense ต่างๆ

 

Active Voice Passive Voice
1. Presente Simple
    - The teacher
punishes the boy.
    -
Do you always laugh at him?
is , am, are + V3
- The boy
is punished by the teacher.
-
Is he always laughed at by you?
2. Present Continuous
- The painters
are painting  our house.
-
Are the students doing  the exercises?
is, am, are + being + V3
- Our house
is being painted   by the painters.
-
Are   the exercises being done by the students?
3. Present Perfect
- They
have built  a new hotel. 
has, have + been + V3
- A new hotel
has been built  by them.

* Present Perfect Cintinuous
- Trenton Company
has been making bikes since 1960. 
has,have + been + being +V3
- Bikes
have been being made by Trenton Company since 1960.
4. Past Simple
- My sister
wrote  a letter.
-
Did  the servant polish Tom's shoes?
was , were + V3
- A letter
was written  by my sister.
-
Were Tom's shoes polished by the servant?
5. Past Continuous
- While John
was introducing  me, the telephone rang.
-
Weren't they digging this hole when you went past yesterday? 
was , were + being + V3
-While I
was being introducing  by John, the telephone rang.
-
Wasn't this hole being dug  by them when you went past yesterday?
6. Past Perfect
- Theguests
had eaten all the food.
-
Had he seen you before? 
had + been + V3
- All the food had been eaten by the guests.
-
Had you been seen  by him before?
* Past Perfect Continuous
- Mr. Trevor
had been teaching English in Jamiaca for many years before he moved to Thailand.
had + been + being + V3
- English
had been being taught by Mr.Trevor in jamaica for many years before he moved to thailand.
7. Future Simple
- His mother
will beat him if he does that again.
-
Will  Mary invite Jack to her party? 
will + be + V3
- He
will be beaten by his mother if he does that again.
-
Will Jack be invited  by Mary to her party?
8. "going to" future
- They
are going to widen  the bridge.
-
Is she going to open  the shop?

is,am, are +going to + be + V3

- The bridge is going to be widened by them.
-
Is the shop going to be opened ?
9. Future Continuous
- They
will be mowing  the grass at two o'clock tomorrow. 
will be + being + V3
- The grass
will be ebing mown at two o'clock tomorrow by them.
10. Future Perfect
- By next March the pupils
will have taken  the examination.

will have + been + V3
- By next March the examination
will have been taken  by the pupils.

**Future perfect Continuous
- By next year they
'll have been building that road for a year.
will have been being + V3
- By next year that raod
will have been being built by them for a year.

สร้างโดย: 
นส. สโรชา ชนะชล และ อจ.วีณา รัตนสุมาวงศ์

ขอทักท้วง ข้อ 5 ช่อง passive voice

While  I was  being  introducing  by  John ควรจะเป็น  While  I  was  being  introduced  by  John

ข้อ 9 ช่อง passive voice

The  grass  will  be  ebing  mown .... น่าจะเป็น  being

กรุณาพิจารณาด้วยครับ

ขอทักท้วง ข้อ 5 ช่อง passive voice

While  I was  being  introducing  by  John ควรจะเป็น  While  I  was  being  introduced  by  John

ข้อ 9 ช่อง passive voice

The  grass  will  be  ebing  mown .... น่าจะเป็น  being

กรุณาพิจารณาด้วยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์