แนะนำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รูปภาพของ mssanuchit

 

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจำอำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เดิมสังกัด
กรมสามัญศึกษา  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ 
เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๒ 
โดยเริ่มแรกเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๑๓
ได้เปิดดำเนินการโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์"

ปัจจุบันโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้เปิดทำการเรียน
การสอนทั้งหมด ๒ ระดับ  คือ  ระดับมัธยม  ศึกษาช่วงชั้นที่ ๓
(ม.๑ - ม.๓)  และระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖) 
มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒,๖๔๔ คน  บุคลากรทางการศึกษาประกอบ
ด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน  รองผู้อำนวยการ ๖ คน 
ข้าราชการครู ๖๒ คน  พนักงานราชการ ๓ คน  ครูพิเศษ
๓๕ คน  นักการภารโรง ๘ คน  และลูกจ้าง ๒ คน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
ประกอบด้วย...
»» คติพจน์  "นตฺถิ  ปญฺญา สมา  อาภา"  หมายความว่า 
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
»» รูป  "ดอกบัว ๔ เหล่า"  ได้แก่
     ๑) อุคฆฏิตัญญู  ได้แก่ นักเรียนที่มีอุปนิสัยสามารถเรียนรู้
และเข้าใจได้ทันทีทันใดเมื่อได้รับฟังคำสั่งสอน  อบรม  เปรียบ
เสมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้ว  พร้อมที่จะบานเมื่อได้รับแสง
อาทิตย์
     ๒) วิปจิตัญญู  ได้แก่  นักเรียนที่สามารถจะเรียนรู้และเข้าใจ
ได้เมื่อครูอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนและอธิบาย  ให้ฟัง  เปรียบ
เสมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอระดับน้ำ  จักบานในวันรุ่งขึ้น
     ๓) เนยยะ  ได้แก่  นักเรียนที่พากเพียรพยายาม  ฟัง  คิด
ถาม  ท่องอยู่เสมอไม่ทอดทิ้งจึงสามารถเรียนรู้  และเข้าใจได้
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ  พร้อมที่จะบานในวันต่อ ๆ ไป
     ๔) ปทปรมะ  ได้แก่  นักเรียนที่แม้ได้รับการอบรมสั่งสอน
อย่างไรก็ไม่ปรับตัวหรือพัฒนาตนเอง  เปรียบ  เสมือนดอกบัว
ที่จมอยู่กับโคลนตม  รังแต่จะเป็นอาหารของเต่าและปูปลา
»» และอักษร  "โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย"

ที่มาของภาพ : http://www.maesai.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์