ยีนและโครโมโซม • บทนำ

  สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมีเพศที่แตกต่างกัน คือ เพศผู้และเพศเมีย ลูกที่เกิดขึ้นจะพัฒนามาจากเซลล์ที่เกิดจากเซลล์พิเศษ
  ของเพศผู้ คือ สเปิร์มหรืออสุจิกับเซลล์ไข่องเพศเมีย มารวมตัวกันเป็นไซโกตด้วยกระบวนการสืบพันธุ์
  ยีนจากพ่อและแม่น่าจะมี
  การส่งถ่ายลักษณะต่างของพ่อและเม่สู่ลูกด้วยกระบวนการสืบพันธุ์
  นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 นับตั้งแต่มีการสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์เห็นการรวมตัวกันของสเปิร์มและเซลล์ไข่ของกบและหอยเม่น

  พ.ศ. 2423 มีการค้นพบสีย้อมนิวเคลียสทำให้พบว่าในนิวเคลียส มีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นเส้นเรียกว่า 
  โครโมโซม  นักวิทยาศาสตร์เฝ้าศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและพบว่าการแบ่งเซลล์ใน 2 ลักษณะ คือ

            การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) ภายหลังการแบ่งเซลล์ เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะมีจำนวนโครโมโซม
  เท่ากับเซลล์เริมต้น (diploid cell)
            การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) ภายหลังการแบ่งเซลล์ เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะมีจำนวนโครโมโซม
  เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น (haploid cell)


           พ.ศ. 2445 วอลเตอร์ ซัตตัน (Walter Sutton) เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เสนอทฤษฎีโครโมโซมในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (chromosome theory of inheritance) โดยเสนอว่า สิ่งที่เรียกว่าแฟกเตอร์ของเมนเดลซึ่งต่อมาเรียกว่า ยีน น่าจะอยู่บนโครโมโซม เพราะมีความสอดคล้องกันในหลาย ๆ เรื่อง ดังนี้

         1. ยีนมี 2 ชุด โครโมโซมก็มี 2 ชุด
2. ยีนและโครโมโซมถ่ายท