สูตรมุมสองเท่า , สูตรมุมสามเท่า

ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 2 เท่า

 

 

.................................................................................................................................................................

 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 3 เท่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.วราภรณ์ สินธุยานนท์ และ อาจารย์ พรรณิภา หิตะศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย