เปตอง


http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/health04/22/Alert_sports/images/petanque%20(6).jpg

 

ข้อ 26 ในการวัดคะแนนระหว่างลูกบูล 2 ลูก ซึ่งใกล้เคียงกันมาก ผู้เล่นคนหนึ่งได้วัดไปแล้วและประกาศว่าฝ่ายตนได้เปรียบ

           ผู้เล่นฝ่ายตรงกันข้ามมีสิทธิ์ที่จะวัดใหม่เพื่อความแน่ใจและถูกต้อง เมื่อทั้งสองฝ่ายได้วัดคะแนนแล้วหลายครั้งยัง

           ตกลงไม่ได้ ต้องให้ผู้ตัดสินเป็นผู้วัดเพื่อตัดสิน

 

ข้อ 27 เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละเที่ยว ลูกบูลทุกลูกที่ถูกนำออกก่อนการวัดคะแนนให้ ถือว่าเป็นการโมฆะ และไม่มีสิทธิ์

          โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อ 28 ถ้าผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำการวัดคะแนนแล้วไปทำให้ลูกเป้าหรือลูกบูลที่มีปัญหานั้นเคลื่อนที่จะต้องเป็นฝ่ายเสีย

          คะแนนในการวัดคะแนนแต่ละครั้งก่อนทำการวัด ผู้ตัดสินต้องทำการคาดคะเนเสียก่อนว่าลูกใดได้เปรียบ และถ้าได้

          วัดไปแล้วบังเอิญผู้ตัดสินไปทำให้ลูกบูลหรือลูกเป้าเคลื่อนที่ ผู้ตัดสินจะต้องทำการวัดใหม่ และภายหลังการวัดปราก

          ฎว่าลูกบูลที่คาดคะเนว่าชนะยังคงชนะอยู่ ให้กรรมการตัดสินตามความเป็นจริง แต่ถ้าการวัดครั้งใหม่แล้วปรากฎว่า

          ลูกบูลที่คาดคะเนว่าชนะกลับแพ้ ให้ผู้ตัดสินตัดสินด้วยความเที่ยงธรรม

 

ข้อ 29 ในกรณีที่ลูกบูลของทั้งสองฝ่าย มีระยะห่างจากลูกเป้าเท่ากัน หรือติดกับลูกเป้าทั้ง 2 ลูก ให้ปฏิบัติตามกฎข้อย่อย

          ดังนี้

 • ถ้าทั้งสองฝ่ายหมดลูกบูลเล่นแล้ว การเล่นเที่ยวนั้นให้ถือว่าเป็นโมฆะจะต้องเริ่มเล่นใหม่ โดยผู้เล่นฝ่ายที่ได้คะแนนใน

  เที่ยวที่เป็นผู้โยนลูกเป้า

 • ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีลูกบูลเหลือเล่นอยู่เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายนั้นจะต้องเล่นจนหมดลูกบูล เพื่อทำคะแนนเพิ่มตามจำนวน

  ลูกบูลที่อยู่ใกล้เป้าที่สุด

 • ถ้าทั้งสองฝ่ายยังมีลูกบูลเหลืออยู่ ฝ่ายที่โยนลูกบูลที่หลังจะต้องเป็นฝ่ายเล่นลูกต่อไป

 • ถ้าลูกบูลทั้งสองฝ่ายยังเสมอกันอยู่ ต้องเปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เล่น และต้องสลับกันโยนฝ่ายละหนึ่งลูกจนกว่า

  ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้คะแนนแล้วเล่นต่อไปตามปกติ

ข้อ 30 หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกาะติดกับลูกบูลหรือลูกเป้าจะต้องเอาสิ่งนั้นออกก่อนการวัดคะแนน


ข้อ 31 การเสนอข้อประท้วงต่อผู้ตัดสิน จะกระทำได้ในระหว่างการแข่งขันของแต่ละเกมเท่านั้น เมื่อเกมการแข่งขันนั้น ๆ 

          ได้สิ้นสุดลง จะไม่มีสิทธิ์ประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ของฝ่ายตน ผู้เล่นทุกคนต้องคอยระวังการละเมิดกติกา

          ของฝ่ายตรงข้าม (บัตรประจำตัวนักกีฬา รุ่นของผู้เล่น สนามแข่งขัน มาตรฐานของลูกบูล ฯลฯ)

 

ข้อ 32 ในขณะทำการจับสลากและการประกาศผลการจับสลาก ผู้เล่นทุกคนต้องอยู่พร้อมกันที่โต๊ะอำนวยการ หลังจากการ

           ประกาศผลไปแล้ว 15 นาที ทีมที่ไม่ได้ลงสนามแข่งขันจะถูกปรับเสียคะแนนให้แก่ฝ่ายตรงข้าม 1 คะแนน

 • หากเกินกำหนดเวลา 15 นาที ไปแล้ว การปรับคะแนนจะทวีเพิ่มขึ้น 1 คะแนนทุกๆ 5 นาที

 • บทลงโทษ ตามข้อ 32.1 จะมีผลใช้บังคับหลังจากการประกาศให้เริ่มทำการแข่งขันทุกครั้ง

 • หลังจากการประกาศการแข่งขันได้ผ่านพ้นไปแล้ว 1 ชั่วโมง ทีมที่ยังไม่ได้ลงทำการแข่งขัน จะถูกปรับให้เป็นแพ้ใน

  เกมนั้น

 • ทีมที่มีผู้เล่นไม่ครบจำนวน ก็ต้องลงทำการแข่งขันตามเวลากำหนดโดยไม่อนุญาตให้รอ ผู้ร่วมทีมที่มาล่าช้าและจะเล่น

  ลูกบูลได้ตามจำนวนที่ผู้ลงเล่นมีสิทธิ์เท่านั้น

ข้อ 33 เมื่อการแข่งขันในเที่ยวนั้นได้เริ่มเล่นไปแล้ว ผู้เล่นที่มาล่าช้าไม่มีสิทธิ์ลงเล่นในเที่ยวนั้นทันที แต่อนุญาตให้ลงเล่น

          ในเที่ยวต่อไปได้

 • เมื่อการแข่งขันในเกมนั้นได้ดำเนินไปแล้ว 1 ชั่วโมง ผู้เล่นที่มาล่าช้าหมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันในเกมนั้น

 • หากทีมที่มีผู้เล่นไม่ครบจำนวนสามารถชนะการแข่งขันในเกมนั้น จะอนุญาตให้ผู้เล่นที่มาล่าช้า ลงแข่งขันในเกมต่อไป

  ได้ แต่ต้องเป็นผู้เล่นของทีมนั้นและต้องมีชื่อถูกต้องในใบสมัครด้วย

 • ถ้าการแข่งขันนั้นแบ่งเป็นสาย จะอนุญาตให้ผู้เล่นที่มาล่าช้าลงแข่งขันในเกมที่ 2 ได้ไม่ว่าผลการแข่งขันในเกมแรกจะ

  เป็นชนะหรือแพ้

 • การแข่งขันแต่ละเที่ยวจะถือว่าได้เริ่มขึ้นแล้ว ก็ต่อเมื่อลูกเป้าที่โยนไปในสนาม นั้น ได้ตำแหน่งถูกต้องตามกติกา

 

ข้อ 34 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น จะอนุญาตให้กระทำได้ก่อนการจับสลากการแข่งขันเท่านั้น

 

ข้อ 35 ในระหว่างการแข่งขัน หากมีฝนตก ให้แข่งขันต่อไปจนจบเที่ยว เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้

           ผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดเท่านั้น ที่มีอำนาจให้หยุดพักการแข่งขันชั่วคราว หรือยกเลิกการแข่งขันนั้น

 • หลังจากการประกาศเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันในรอบใหม่แล้ว (รอบสองหรือรอบสาม ฯลฯ) แต่บางสนามยังแข่งขันไม่

  เสร็จ ผู้ตัดสินอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ตนเห็นสมควร ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่ง

  ขัน เพื่อให้การแข่งขันนั้นดำเนินไปด้วยดี

 • ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นทุกคนที่จะออกไปจากสนาม ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินเสียก่อน มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ

  ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 และข้อ 33

 

ข้อ 36 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหรือรอบอื่นๆ ก็ตาม ห้ามผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสมยอมกัน หรือแบ่งรางวัลกันโดยเด็ดขาด 

          ถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันไม่สมศักดิ์ศรี เป็นการหลอกลวงผู้ดู ผู้ควบคุมทีมและผู้ตัดสิน ผู้เล่นทั้งสองทีมจะถูก

          ลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน และผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็ให้ถือเป็นโมฆะด้วย นอกจากนั้นแล้ว ผู้เล่นทั้ง 2 ทีม

          จะต้องถูกพิจารณาลงโทษตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 37 อีกด้วย

 

ข้อ 37 ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมอันเป็นการผิดมารยาทอย่างรุนแรงต่อผู้ควบคุมทีม ผู้ตัดสิน ผู้เล่นคนอื่นหรือผู้ดู จะถูกลงโทษ

          ตามสภาพของความผิด ดังนี้

1. ให้ออกจากการแข่งขัน

2. ถอนใบอนุญาต (บัตรประจำตัวนักกีฬา)

3. งดให้รางวัล

 • การลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิด อาจมีผลถึงผู้ร่วมทีมด้วย

 • บทลงโทษ 1 และ 2 เป็นอำนาจของผู้ตัดสิน

 • บทลงโทษ 3 เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่จะต้องทำรายงานและส่งของรางวัลที่ยึดไว้นั้นให้สหพันธ์ฯ

  ทราบภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไปการลงโทษทุกกรณี เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

  สหพันธ์ฯ ที่จะพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย

 

ข้อ 38 ผู้ตัดสินทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งจากสหพันธ์ฯ มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างมีระเบียบและถูกต้อง

          ตามกติกาอย่างเคร่งครัด และมีอำนาจให้ผู้เล่น ทุกคน หรือทุกทีมที่ปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามคำตัดสิน ออกจากการแข่ง

          ขันได้

 • หากมีผู้ดูซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดของสหพันธ์ฯ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการจลาจลในสนามแข่งขัน ผู้ตัดสินจะต้องรายงาน

  ให้สหพันธ์ฯ ทราบ ทางสหพันธ์ฯจะได้เรียกตัวผู้กระทำผิดนั้นมาชี้แจงต่อคณะกรรมการวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป

 

ข้อ 39 หากมีกรณีอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในกติกานี้ เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินที่จะต้องขอความร่วมมือคณะกรรมการชี้ขาดของ

          การแขช่งขันครั้งนั้น เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามควรแก่กรณี (คณะกรรมการชี้ขาดประกอบด้วย กรรมการ 3 หรือ

          5 คน)

 • การชี้ขาดของคณะกรรมการชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีมีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการชี้ขาดเป็นผู้ชี้ขาด

 • ผู้เล่นทุกคนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยการไม่สวมเสื้อ ไม่สวมรองเท้าถือว่ามีความผิดผู้เล่นที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎนี้

  ถ้าผู้ตัดสินเตือนแล้วยังเพิกเฉยอยู่อีก จะถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน

แปลและเรียบเรียงโดย คณะกรรมการพัฒนาเทคนิคสมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย

 

 


   

สร้างโดย: 
คุณครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวธันวา พูลเสรี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์