ขอบข่ายของเนื้อหา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

   

ขอบข่ายของเนื้อหา


1.   ประพจน์

    
2.   การเชื่อมประพจน์และการหาค่าความจริงของประพจน์


3.   ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมตั้งแต่สองตัว ขึ้นไป 


4.   สัจนิรันดร์    


5.   รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันและนิเสธของประพจน์


6.   ประโยคเปิด  ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ


7.   สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 


8.   แนวข้อสอบตรรกศาสตร์

สร้างโดย: 
นายอิสรภาพ แสนอาทิตย์ , นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (ครูหัวหน้าทีม) โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพท. น่าน เขต 2