ภูมิศาสตร์มีความเป็นมาของศาสตร์และมีความก้าวหน้าในปัจจุบันอย่างไร

ภูมิศาสตร์มีความเป็นมาของศาสตร์และมีความก้าวหน้าในปัจจุบันอย่างไร
                วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง   ในสมัยโบราณมนุษย์ได้เขียนแผนที่ลงบนพื้นทรายหรือผนังถ้ำ เพื่อแสดงสัญลักษณ์บริเวณที่จะออกไปล่าสัตว์เอาไว้  นอกจากนี้ในสมัยโบราณพ่อค้าชาวฟีนิเชียจัดว่าเป็นนักภูมิศาสตร์ชาติแรกที่ถือว่ามีความรู้ทางภูมิศาสตร์แต่ไม่ได้ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน  ชาวกรีก  สมัยโบราณถือว่าเป็นนักภูมิศาสตร์กลุ่มแรกที่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกบภูมิศาสตร์ไว้  นักภูมิศาสตร์กรีกสมัยโบราณที่มีบทบาทสำคัญต่อวิชาภูมิศาสตร์  ได้แก่  เฮโรโดตุส(Heroditus) ซึ่งได้บันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบริเวณที่เดินทางผ่านเข้าไปในกรีก  เปอร์เซีย และอียิปต์  นอกจากนี้ เพลโต (Plato) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ไว้ในเรื่อง “วิญญาณของท้องทะเลที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์  ซึ่งทำให้ประชาชนหรือประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่เป็นมิตรและไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน” ส่วนอริสโตเติล(Aristotle) ได้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ที่ได้จากการสังเกตและการทดลอง  เอราทอสทีนีส(Eratosthenes) เป็นบุคคลแรกที่นำคำว่า ภูมิศาสตร์ มาใช้ เป็นผู้วัดขนาดของโลกและสร้างแผนที่โลกขึ้นเป็นครั้งแรก  สตราโบ(Strabo) ได้เขียนตำราเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ไว้ 17 เล่ม โดยเป็นการบรรยายเรื่องราวของภูมิภาคต่างๆในยุโรป อินเดีย ลุ่มน้ำไทกรีสและยูเฟรทีสของเปอร์เซีย  โตเลมี (Ptolemy) เป็นนักภูมิศาสตร์คนแรกที่ได้นำสถานที่ตั้งเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์และได้สร้างแผนที่เพื่อใช้ในการสำรวจ  จากประวัติความเป็นมาดังกล่าว  ทำให้เห็นว่าการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์จะเป็นการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่  และความเป็นอยู่ของประชากรเป็นส่วนใหญ่
                หลังจากสมันกรีกวิชาภูมิศาสตร์เข้าสู่ยุคมืด เพราะอิทธิพลของศาสนามาครอบงำวิชาการเอไว้  ทำให้วิชาภูมิศาสตร์ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนในสมัยนั้นแต่วิชาภูมิศาสตร์กลับไปเจริญก้าวหน้าในดินแดนอิสลามทั้งนี้เนื่องจากพวกที่นับถือศสานาอิสลามได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองดินแดนต่างๆทำให้นักเดินทางชาวอาหรับได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ได้มาก  นักภูมิศาสตร์ชาวมุสลิมที่สำคัญ ชื่อ  อิบึม  ฮาคาล (Ibn  Haukal)  ได้เขียนบรรยายความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรมุสลิมไว้ในหนังสือชื่อ”วิถีและอาณาจักร”
                ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา  การศึกษาวิชาภู