วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล  ทำได้ 2 ลักษณะ


1. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน
- การนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นแบบแผน  มี 2 วิธี
1)  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความ
2)  ก