ฟิสิกส์ ม.4 บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล

บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล
โมเมนตัม

          คือ ปริมาณที่เกิดจากมวลของวัตถุคูณกับ ความเร็วของวัตถุในขณะนั้น เป็นปริมาณเวกเตอร์  P = mv

                       P = โมเมนตัม มีหน่วยเป็น kg.m/s m = มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น kg = ความเร็วของวัตถุ มีหน่วยเป็น m/s แรง และการเปลี่ยนโมเมนตัม แรง คือ ความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะการหยุดนิ่ง หรือสถานะการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แทนค่า (2) ในสมการ (1)

แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ = อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของ
วัตถุ
การดล และแรงดล

การดลของวัตถุ คือ การเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุนั้น

เป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศทางไปทางเดียวกับทิศของแรงที่

มากระทำ มีหน่วยเป็น
kg.m/s

= การดลของวัตถุในเวลา t
m =
มวลของวัตถุ มีหน่วย
kg
=
ความเร็วต้นของวัตถุ มีหน่วย
m/s
=
ความเร็วปลายของวัตถุ มีหน่วย
m/s
t =
เวลาที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนจาก เป็น

การดล มี 2 แบบ คือ

1.
เมื่อแรงกระทำต่อวัตถุมีค่าคงที่

1.1
ทิศของ v และ u อยู่ในแนวเดียวกัน

1.2 ทิศของ v และ u อยู่ตรงกันข้าม

1.3 ทิศของ และ อยู่กันคนละแนว

2. เมื่อแรงกระทำมีค่าไม่คงที่ จะสามารถหาค่าการดลได้
จากพื้นที่ใต้เส้นกราฟระหว่างแรงกับเวลา โดยต้องคำนึงทิศ
ทางของแรงด้วย

= พื้นที่ A - พื้นที่ B

แรงดล
แรงดล คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น หรืออัตรา

การเปลี่ยนโมเมนตัมในช่วงเวลาสั้น ๆ


แรงดล
แรงดล คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น หรืออัตรา

การเปลี่ยนโมเมนตัมในช่วงเวลาสั้น
การชน

1.
การชนใน 1 มิติ

โมเมนตัมรวมก่อนชน = โมเมนตัมรวมหลังชน

m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2
พลังงานจลน์รวมก่อนชน = พลังงานจลน์รวมหลังชน

m1 =
มวลวัตถุก้อนแรก

m2 =
มวลวัตถุก้อนที่
2
u1 =
ความเร็วของวัตถุก้อนแรกก่อนชน

u2 =
ความเร็วของวัตถุก้อนที่ 2 ก่อนชน

v1 =
ความเร็วของวัตถุก้อนที่ 1 หลังชน

v2 =
ความเร็วของวัตถุก้อนที่ 2 หลังชน

หมายเหตุ สูตรนี้ใช้เมื่อu และv ไปทางเดียวกัน ถ้าใน

คนละทิศต้องคิดเครื่องหมายของความเร็วด้วย

u1 + v1 = u2 + v2
ผลรวมของความเร็วก่อนและหลังชนมวลที่ 1 = ผลรวมของ

ความเร็วก่อนและหลังชนมวลที่ 2
2.
การชนใน 2 มิติ เป็นการชนกันของวัตถุ 2 ก้อน ซึ่งภาย

หลังชนกันแล้วแยกไปคนละทางและไม่มีการสูญเสีย
พลังงานจลน์

 

โมเมนตัมรวมก่อนชนแกน x =โมเมนตัมรวมหลังชนแกน x
โมเมนตัมรวมก่อนชนแกน y =โมเมนตัมรวมหลังชนแกน y

 

สร้างโดย: 
นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์