ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 แสง

บทที่ 13 แสง

การสะท้อนของแสง
มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน

ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ จะได้ภาพเสมือนหัวตั้งกลับ

ซ้ายขวา ขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุและระยะภาพเท่ากับ
ระยะวัตถุการสะท้อนของกระจกโค้ง
1.
f =
ความยาวโฟกัส

R =
รัศมีความโค้งของกระจก

S =
ระยะวัตถุ

ระยะภาพ
2.
กำลังขยาย

ภาพจริง - ระยะวัตถุ (s) และระยะภาพ จะเป็นบวก (+)

ภาพเสมือน - ระยะวัตถุ และระยะภาพ จะเป็นลบ (-)

กระจกเว้า และเลนส์นูน - ระยะโฟกัส (f) จะเป็นบวก (+)

กระจกนูนและเลนส์เว้า - ระยะโฟกัส จะเป็นลบ (-)

ทัศนอุปกรณ์ต่าง ๆ

1.
เครื่องฉายภาพนิ่ง - ให้ภาพจริงขนาดขยายบนฉากรับ

โดยใส่ slide ที่ ระยะ 2S > f แต่ < 2f
2.
แว่นขยาย - ให้ภาพเสมือนขนาดขยาย โดยใช้เลนส์นูน

ที่ระยะ S < f
3.
กล้องถ่ายรูป - ให้ภาพจริงหัวกลับขนาดย่อบนแผ่นฟิล์ม

โดยผู้ที่ถูกถ่ายจะยืนที่ระยะ
S > 2f
4.
กล้องจุลทรรศน์ - ให้ภาพสุดท้ายเป็นภาพเสมือนหัวกลับ

ขนาดขยายโดยจะต้องใช้เลนส์นูน 2 อัน อันแรกเป็นเลนส์
วัตถุ จะให้ภาพจริงหัวกลับ ขนาดขยาย ส่วนอันดับที่ 2
เป็นเลนส์ตา ให้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดขยาย จึงได้ภาพ

สุดท้ายเป็นภาพเสมือนหัวกลับขนาดขยาย
กำลังขยาย = กำลังขยายเลนส์ตา x กำลังขยายเลนส์วัตถุ

5.
กล้องโทรทัศน์ - ให้ภาพเสมือนหัวกลับ ขนาดเล็ก

กว่าวัตถุ

การหักเหของแสง
การหักเห เกิดจากอัตราเร็วของคลื่นแสงในตัวกลางทั้ง

สองไม่เท่ากัน

n2 = ดัชนีหักเหของตัวกลาง 2
n1 =
ดัชนีหักเหของตัวกลาง
1
v =
ความเร็วของแสง

=
มุมตกกระทบ

=
ความยาวคลื่น

n = ดัชนีหักเหของตัวกลางเทียบกับอากาศ
c =
ความเร็วของแสงในอากาศ

v =
ความเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ

ตัวกลางโปร่งอาทิ เช่น อากาศ จะมีค่าดัชนีหักเหน้อย แต่จะ

มี มาก
มุมวิกฤต

มุมวิกฤต คือ มุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเห

เป็น 90o ปรากฎการสะท้อนกลับหมด มุมตกกระทบจะมาก
กว่ามุมวิกฤต เกิดจากการที่คลื่นแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่
มีค่าดรรชนีหักเหมากไปสู่ตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อย
ถ้ามุมตกกระทบ จะสะท้อนกลับหมด

ระยะจริงและระยะปรากฎ

มองตรง :

มองเฉียง :

=
ระยะปรากฎ

S =
ระยะจริง

=
ดัชนีหักเหของตา

n =
ดัชนีหักเหของวัตถุ

การมองจากตัวกลางโปร่ง ตัวกลางทึบ ระยะปรากฎ
<
ระยะจริง

มองจากตัวกลางทึบ ตัวกลางโปร่ง ระยะปรากฎ >
ระยะจริง

โพลาไรเซซัน

เมื่อแสงตกกระทบตัวกลางแล้วเกิดการหักเห และสะ

ท้อนกลับทำมุม 90o ซึ่งกันและกัน มุมกระทบนี้เรียกว่า
Polarizing Angle
แสงที่สะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรซ์

nx = ดัชนีหักเหของตัวกลาง
=
มุม
Polarizing Angle
การแทรกสอดของคลื่นแสง

1.
เกิดจากช่องแถบคู่

แถบสว่าง :
แถบมืด :

2.
เกิดจากช่องแถบเดี่ยว

แถบสว่าง :
แถบมืด :

ความสว่างของแสง

E = ความสว่างของแสง หน่วยเป็นลูเมนซ์ / ตรม.
หรือ ลักซ์

F =
ฟลักซ์ของการส่องสว่าง หน่วยเป็นลูเมนซ์

A =
พื้นที่ฉาก

แม่สีของแสงสีปฐมภูมิ คือ แดง เขียว น้ำเงิน

แม่สีของสารสีปฐมภูมิ คือ แดงม่วง เหลือง น้ำเงินเขียว

 

สร้างโดย: 
นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • น้ำตาลยาจิตร