ฟิสิกส์ ม.6 บทที่ 18 ฟิสิกส์อะตอม 1

บทที่ 18 ฟิสิกส์อะตอม

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ธรรมชาติของ แสงแสดงความประพฤติเป็นทั้ง คลื่นและ อนุภาคเมื่อเรากล่าวถึงแสงในคุณสมบัติความเป็นคลื่น เราเรียกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” (Electromagnetic waves) ซึ่งประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าทำมุมตั้งฉาก และเคลื่อนที่ไปในอวกาศด้วยความเร็ว 300,000,000 เมตร/วินาที เมื่อเรากล่าวถึงแสงในคุณสมบัติของอนุภาค
เราเรียกว่า โฟตอน” (Photon) เป็นอนุภาคที่ไม่มีมวล แต่เป็นพลังงาน

ภาพที่ 1 คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ความยาวคลื่น (wavelength), ความถี่ (frequency) และความเร็วแสง (speed)


= c / f

ความยาวคลื่น = ความเร็วแสง / ความถี่
ความยาวคลื่น ( </