ควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์

ควอร์ไทล์  เดไซล์  และ  เปอร์เซ็นต์ไทล์


ถ้านำข้อมูลมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
     ควอร์ไทล์             แบ่งข้อมูล ออกเป็น 4      ส่วนด้วยจุด 3 จุด  จึงมี 

     เดไซล์                 แบ่งข้อมูล ออกเป็น 10    ส่วนด้วยจุด 9 จุด  จึงมี 

     เปอร์เซ็นต์ไทล์      แบ่งข้อมูล ออกเป็น 100  ส่วนด้วยจุด 99 จุด จึงมี 
เช่น     หมายความว่า มีค่าน้อยกว่าค่านี้ อยู่ 8 ส่วน ใน 10 ส่วน


ตำแหน่งของ ควอร์ไทล์  เดไซล์  และ  เปอร์เซ็นต์ไทล์

  • กรณีข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

      ถ้าข้อมูลมีจำนวนทั้งหมด N แล้ว

                                           

                    หมายเหตุ**  ถ้าข้อมูลมีจำนวน N น้อย ไม่นิยมหาค่า  เปอร์เซ็นต์ไทล์

  • กรณีข้อมูลที่แจกแจงความถี่

      ถ้าข้อมูลมีจำนวนทั้งหมด N แล้ว

                                           

 

Home  1  2  3  Next> 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
รูปภาพของ adisorn

อยากได้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เดไซล์

ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของสูตรที่แสดงข้างต้นนี้  ซึ่งแสดงตำแหน่งของ   ควอร์ไทล์  เดไซล์  และ  เปอร์เซ็นต์ไทล์

 สูตรนี้  ตัว D น่าจะหมายถึง  เดไซล์  ซึ่งเป็นการแบ่ง ข้อมูลออกเป็น  10  ส่วน  ตัว  Q น่าจะหมายถึง  ควอร์ไทล์  ซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น  4  ส่วน  ตั้งข้อสังเกตว่า  ทำไม  ตัวหาร จึงสลับกันดังสูตร เดไชล์ ทำไม่หารด้วย 4 ซึ่งน่าจะหารด้วย 10  ทำไม  ควอร์ไทล์  หารด้วย  10  ซึ่งน่าจะหารด้วย 4 จึงจะมีความสัมพันธ์กัน  หรือผมเข้าใจผิด  ต้องขออภัย ความรู้มีน้ัอยกำลังศึกษาอยู่อยากได้รับคำยืนยันที่ถูกต้อง  ขอบคุณครับ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี