ทักษะการปฏิเสธและการตัดสินใจเพือป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฏิเสธเป็นทักษะที่นักเรียนควรฝึกฝนให้เกิดความเคยชิน เพือนำมาช่วยแก้ปัญหาต่อสถานณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ทักษะดังกล่าวเป็นสิทธและเสรีภาพของบุคคลที่เราควรให้ความเคารพในสิทธ ความคิด ทัศนคติ ความคิดเห็นของบุคคลที่แตกต่างกันเกิดความถูกต้อง เหมาะสมต่อการบรรทัดฐานที่ดีของตนเองและผู้อื่นต่อไปในอนาคตทักษะดังกล่าวนี้จะช่วยในการตัดสินโดยการหาทางเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสมในการเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือป้องกันเกิดปัญหาและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้เป็นอย่างดี

 

๑. ทักษะการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์

๑.๑ ความหมายของทักษะการตัดสินใจ

      ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถของบคคลต่อกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการพิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติสถานการณ์หนึ่ง เพือให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

  พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและสามารถนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ทั้วนี้ต้องผสมผสานระหว่างการใช้ความรู้ ปัญญา และความรู้สึก โดยกระบวนการคิดเพือแก่ไขปัญหาด้วยกลวิธีทางสุขศึกษา ตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้บุคคล

๑.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

      โอกาศของเราที่จะต้องเผชิญสถานการณ์ต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันนั้นมีจำนวนมากแต่เราจะสังเกตได้ว่าบางคนตัดสิดใจได้รวดเร็ว บางคนช้า บางคนตัดสินใจได้ถูกต้อง บางคนตัดสินใจผิดมากกว่าถูก ชึ่งผลจากการตัดสินใจเหล่านั่นเกิดจากปัจจัยต่างๆดังนี้

๑) บุคลิกภาพ เรามักพบว่าคนที่มีความเชื่อมั่นตนเอง มักจะตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าคนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง คนวู่วาม ไม่มีเหตุผลมักตัดสินใจผิดได้มากกว่าคนที่ใจเเย็น สุขุม รอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากคนเหล่านี้รู้จักการวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจดคิดหาการเลือกได้เหมาะสมมากกว่า

 ๒) เป้าหมายหรือจุดประสงค์ เป้าหมายที่เราตั้งไว้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายแต่ละครั้ง จะมีการคาดการณ์วางแผนการประเมิณไว้ เพือให้บรรลุเป้าหมาย หรือจุดประสงค์นั้นๆ ขณะเดียวกันช่วยให้เราเห็นแนวทางแห่งความสำเร็จได้

 ๓) ค่านิยม เป็นบรรทัดฐานที่ช่วยในการประเมิน ตลอดจนการยอมรับต่อความเชื่อ ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีค่านิยมที่ดีสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง มากกว่าผู้ที่ไม่ยึดค่านิยมเนืองจากค่านิยมนั้นกระทำหลังจากที่เราได้พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย และผลที่มาจากการยอมรับแล้ว

 ๔) ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มีความรู้มากจะมีข้อมูลที่สามารถรวบรวมไว้ใช้ในแนวทางในการณ์วิเคราะห์ เลือกหาแนวทางที่ดีกว่าคนที่ขาดข้อมูล

  ๑.๓ กระบวนการตัดสินใจเพือเหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์

 ในการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละบุคคลนั้น  บางคนอาจมีเรื่องที่ต้องเกียวข้องกับการตัดสินใจสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญมากของชีวิตของวัยรุ่น  ก่อนมีเพสสัมพันธ์  จำเป็นต้องให้เวลาตนเองหยุดคิดและตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยความจริงใจ         1.ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเหตุผลใด          -   เพื่อเหมือนเพื่อน ๆ           -   พิสูจน์ความรัก          -   รักษาสัมพันธภาพความเป็นคู่รัก          -   อื่น ๆ           2. ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้ว  การกระทำของเราไปทำร้ายใครบ้าง          3. พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดพลาดพลั้งจนตั้งครรภ์และยินดีเป็นพ่อแม่ได้หรือไม่          4. ทำอย่างไรเมื่อมีปัยหาจากการมีเพศสัมพันธ์  เช่น เป็นโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์         

 5. วัยรุ่นหญิงจะรู้สึกอย่างไรถ้าตั้งครรภ์  หรือวัยรุ่นชายจะรู้สึกอย่างไรถ้าทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์  แล้วพ่อแม่และครอบครัวจะรู้สึกอย่างไร         

  วิธีป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำหรือเสี่ยงต่อการมีเพสสัมพันธ์

                

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี