ทักษะการปฏิเสธและการตัดสินใจเพือป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฏิเสธเป็นทักษะที่นักเรียนควรฝึกฝนให้เกิดความเคยชิน เพือนำมาช่วยแก้ปัญหาต่อสถานณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ทักษะดังกล่าวเป็นสิทธและเสรีภาพของบุคคลที่เราควรให้ความเคารพในสิทธ ความคิด ทัศนคติ ความคิดเห็นของบุคคลที่แตกต่างกันเกิดความถูกต้อง เหมาะสมต่อการบรรทัดฐานที่ดีของตนเองและผู้อื่นต่อไปในอนาคตทักษะดังกล่าวนี้จะช่วยในการตัดสินโดยการหาทางเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสมในการเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือป้องกันเกิดปัญหาและสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้เป็นอย่างดี

 

๑. ทักษะการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์

๑.๑ ความหมายของทักษะการตัดสินใจ

      ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถของบคคลต่อกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการพิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติสถานการณ์หนึ่ง เพือให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

  พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและสามารถนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ทั้วนี้ต้องผสมผสานระหว่างการใช้ความรู้ ปัญญา และความรู้สึก โดยกระบวนการคิดเพือแก่ไขปัญหาด้วยกลวิธีทางสุขศึกษา ตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้บุคคล

๑.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

      โอกาศของเราที่จะต้องเผชิญสถานการณ์ต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันนั้นมีจำนวนมากแต่เราจะสังเกตได้ว่าบางคนตัดสิดใจได้รวดเร็ว บางคนช้า บางคนตัดสินใจได้ถูกต้อง บางคนตัดสินใจผิดมากกว่าถูก ชึ่งผลจากการตัดสินใจเหล่านั่นเกิดจากปัจจัยต่างๆดังนี้

๑) บุคลิกภาพ เรามักพบว่าคนที่มีความเชื่อมั่นตนเอง มักจะตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าคนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง คนวู่วาม ไม่มีเหตุผลมักตัดสินใจผิดได้มากกว่าคนที่ใจเเย็น สุขุม รอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากคนเหล่านี้รู้จักการวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจดคิดหาการเลือกได้เหมาะสมมากกว่า

 ๒) เป้าหมายหรือจุดประสงค์ เป้าหมายที่เราตั้งไว้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายแต่ละครั้ง จะมีการคาดการณ์วางแผนการประเมิณไว้ เพือให้บรรลุเป้าหมาย หรือจุดประสงค์นั้นๆ ขณะเดียวกันช่วยให้เราเห็นแนวทางแห่งความสำเร็จได้

 ๓) ค่านิยม เป็นบรรทัดฐานที่ช่วยในการประเมิน ตลอดจนการยอมรับต่อความเชื่อ ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีค่านิยมที่ดีสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง มากกว่าผู้ที่ไม่ยึดค่านิยมเนืองจากค่านิยมนั้นกระทำหลังจากที่เราได้พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย และผลที่มาจากการยอมรับแล้ว

 ๔) ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มีความรู้มากจะมีข้อมูลที่สามารถรวบรวมไว้ใช้ในแนวทางในการณ์วิเคราะห์ เลือกหาแนวทางที่ดีกว่าคนที่ขาดข้อมูล

  ๑.๓ กระบวนการตัดสินใจเพือเหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์

 ในการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละบุคคลนั้น  บางคนอาจมีเรื่องที่ต้องเกียวข้องกับการตัดสินใจสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญมากของชีวิตของวัยรุ่น  ก่อนมีเพสสัมพันธ์  จำเป็นต้องให้เวลาตนเองหยุดคิดและตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยความจริงใจ         1.ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเหตุผลใด          -   เพื่อเหมือนเพื่อน ๆ           -   พิสูจน์ความรัก          -   รักษาสัมพันธภาพความเป็นคู่รัก          -   อื่น ๆ           2. ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้ว  การกระทำของเราไปทำร้ายใครบ้าง          3. พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดพลาดพลั้งจนตั้งครรภ์และยินดีเป็นพ่อแม่ได้หรือไม่          4. ทำอย่างไรเมื่อมีปัยหาจากการมีเพศสัมพันธ์  เช่น เป็นโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์         

 5. วัยรุ่นหญิงจะรู้สึกอย่างไรถ้าตั้งครรภ์  หรือวัยรุ่นชายจะรู้สึกอย่างไรถ้าทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์  แล้วพ่อแม่และครอบครัวจะรู้สึกอย่างไร         

  วิธีป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำหรือเสี่ยงต่อการมีเพสสัมพันธ์

                

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์