ชีวิตวัยรุ่นและการปรับตัว

         การเปลื่ยนแปลงของวัยรุ่น ส่วนหนึ่งเนืองมาจากปัยจัยทางธรรมชาติ ที่ทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่อารมณ์รุนแรง และมีปัญหาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่างๆ โดยเฉพาะกับผู้ปกครอง ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครองขึ้นโดยง่าย ปัญหาการใช้สารเสพติดและการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่าๆ ก็ตาม แต่ปัญหาเหล่านี้จะบรรเทา หรือหมดไปได้ ถ้าวั่นรุ่นเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นอย่างมีสติ และมีการปรับตัวเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆอย่าง เหมาะสม ซึ่งพ่อ แม่   ผู้ปกครองหรืผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ครู อาจารย์ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยงข้อง จะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาร่วมกับวัยรุ่นด้อยความเอาอกเข้าใจในตัวของวัยรุ่นด้วยเช่นกัน

1.การเปลี่ยนแปลงของวัยร่น

     วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ซึ่งเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นผลมาจากพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวของวัยรุ่นเอง ได้แก่

1)การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  อันเป็นผลมาจากพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นสำคัญ ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดลักษณะที่แบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างชัดเจนทำให้วัยรุ่นอาจเกิดความรู้สึกสับสนได้ เช่น ในเด็กหญิงที่เริ่มมีประจำเดือน เด็กจะมีความรู้สึกกังวล กลัว อาย ตกใจ ดีใจที่จะได้เป็นสาว ฯลฯ ปะปนกันไป หรือในเด็กชายที่เริ่มมีฝันเปียก ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อวะยรุ่นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเด็กและผู้ปกครองที่จะช่วยให้เด็กวัยรุ่นสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดี

2)การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ  อันเป็นผลมาจากพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งในด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านความคิด ด้านเหตุผล ประกอบกัน ในวัยนี้เด็กจะเริ่มมีสังคมของตนเองและให้ความสำคัญกับเพื่อนมากขึ้น มีความสนใจในเพศตรงข้าม อยากเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบให้ใครแนะนำหรือสั่งสอน มีอารมณ์รุนแรง อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย การควบคุมอารมณ์ยังทำได้ไม่ไม่ค่อยดีนัก ชอบให้คนอื่นสนใจตนเอง ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะค้นหาตัวเอง เพื่อกำหนดทึศทางและแบบฉบับของตนเอง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้และสังคมได้ที่สุด

2 ปัญหาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและทางเพศของวัยรุ่น

    การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและทางเพศของวัยรุ่น อาจทำให้เกิดความยุ่งยากและความวิตกกังวลใจให้แก่วัยรุ่นได้ เช่น การเริ่มมีประจำเดือนในเพศหญิง หรือการมีความสนใจในเพศตรงข้าม การเกิดอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น ดังนั้นวัยรุ่นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการสามารถกระทำได้ดังนี้ 

   1.พึงใหความสนใจต่อการเปลื่อนแปลงทงด้านร่างกายและทางเพศของตนเอง รู้จักที่จะยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แสวงหาความรู้ เพื่นำมาใช้ทำความเข้าใจกับการเปลื่อนแปลงของตนเองอย่างเหมาะสม

   2.รู้จักปฏิบัติต่อตนเองอย่างเหมาะสม เช่น ระวังสุขภาพให้ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจรู้จักระม้ดระวังในเรื่องของการแต่งกาย กิริยา มารยาทที่เหมาะสมกับกาลเทศะ และว้ยของตนเอง

   3.รู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ

   4.ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเปลื่อนแปลงทางด้านร่างกาย และ/หรือทางเพศของตนเองควรปรึกษาผู้รู้ เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ที่นับถือ เพื่อขอรับคำแนะนำที่ถูกต้อง อย่าคิดหรือคาดดำเอาเอง เพราะอาจเกิดันตรายหรือป้ญหาตามมาในระยะยาวได้ 

     จากผลของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น ทำให้วัยรุ่นมีปัญหาต่างๆ หลายประการ เช่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์