ชีวิตวัยรุ่นและการปรับตัว

         การเปลื่ยนแปลงของวัยรุ่น ส่วนหนึ่งเนืองมาจากปัยจัยทางธรรมชาติ ที่ทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่อารมณ์รุนแรง และมีปัญหาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่างๆ โดยเฉพาะกับผู้ปกครอง ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครองขึ้นโดยง่าย ปัญหาการใช้สารเสพติดและการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่าๆ ก็ตาม แต่ปัญหาเหล่านี้จะบรรเทา หรือหมดไปได้ ถ้าวั่นรุ่นเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นอย่างมีสติ และมีการปรับตัวเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆอย่าง เหมาะสม ซึ่งพ่อ แม่   ผู้ปกครองหรืผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ครู อาจารย์ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยงข้อง จะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาร่วมกับวัยรุ่นด้อยความเอาอกเข้าใจในตัวของวัยรุ่นด้วยเช่นกัน

1.การเปลี่ยนแปลงของวัยร่น

     วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ซึ่งเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นผลมาจากพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวของวัยรุ่นเอง ได้แก่

1)การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  อันเป็นผลมาจากพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นสำคัญ ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดลักษณะที่แบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างชัดเจนทำให้วัยรุ่นอาจเกิดความรู้สึกสับสนได้ เช่น ในเด็กหญิงที่เริ่มมีประจำเดือน เด็กจะมีความรู้สึกกังวล กลัว อาย ตกใจ ดีใจที่จะได้เป็นสาว ฯลฯ ปะปนกันไป หรือในเด็กชายที่เริ่มมีฝันเปียก ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อวะยรุ่นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเด็กและผู้ปกครองที่จะช่วยให้เด็กวัยรุ่นสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดี

2)การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ  อันเป็นผลมาจากพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งในด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านความคิด ด้านเหตุผล ประกอบกัน ในวัยนี้เด็กจะเริ่มมีสังคมของตนเองและให้ความสำคัญกับเพื่อนมากขึ้น มีความสนใจในเพศตรงข้าม อยากเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบให้ใครแนะนำหรือสั่งสอน มีอารมณ์รุนแรง อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย การควบคุมอารมณ์ยังทำได้ไม่ไม่ค่อยดีนัก ชอบให้คนอื่นสนใจตนเอง ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะค้นหาตัวเอง เพื่อกำหนดทึศทางและแบบฉบับของตนเอง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้และสังคมได้ที่สุด

2 ปัญหาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและทางเพศของวัยรุ่น

    การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและทางเพศของวัยรุ่น อาจทำให้เกิดความยุ่งยากและความวิตกกังวลใจให้แก่วัยรุ่นได้ เช่น การเริ่มมีประจำเดือนในเพศหญิง หรือการมีความสนใจในเพศตรงข้าม การเกิดอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น ดังนั้นวัยรุ่นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการสามารถกระทำได้ดังนี้ 

   1.พึงใหความสนใจต่อการเปลื่อนแปลงทงด้านร่างกายและทางเพศของตนเอง รู้จักที่จะยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แสวงหาความรู้ เพื่นำมาใช้ทำความเข้าใจกับการเปลื่อนแปลงของตนเองอย่างเหมาะสม

   2.รู้จักปฏิบัติต่อตนเองอย่างเหมาะสม เช่น ระวังสุขภาพให้ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจรู้จักระม้ดระวังในเรื่องของการแต่งกาย กิริยา มารยาทที่เหมาะสมกับกาลเทศะ และว้ยของตนเอง

   3.รู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ

   4.ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเปลื่อนแปลงทางด้านร่างกาย และ/หรือทางเพศของตนเองควรปรึกษาผู้รู้ เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ที่นับถือ เพื่อขอรับคำแนะนำที่ถูกต้อง อย่าคิดหรือคาดดำเอาเอง เพราะอาจเกิดันตรายหรือป้ญหาตามมาในระยะยาวได้ 

     จากผลของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น ทำให้วัยรุ่นมีปัญหาต่างๆ หลายประการ เช่น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 248 คน กำลังออนไลน์