ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน และการดำรงสุขภาพ

             ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติตัวของบุคคล ชุมชน หรือประเทศ ผลสืบเนื่องบางอย่างเป็นสิ่งดี ถ้ามาจากปฏิบัติที่ดี ผลสืบเนื่องบางอย่างเป็นสิ่งไม่ดีหรือก่อให้เกิดปัญหา ถ้ามาจากการปฏิบัติที่ไม่ดี สุขภาพของคนเราก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา หรือสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ  ย่อมมาจากปฏิกริยาของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้น ระดับคอเลสเตอรอลที่สูงในเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ล้วนเกิดจากการปฏิบัติของตัวบุคคลนั้นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความเครียด การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ฯลฯ การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง จึงเป็นการป้องกันโรค หรือการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ที่ดีที่สุด อันจะนำไปสู่การคงไว้ซี่งสภาวะที่ดี และเป็นขุมพลังที่ดีต่อการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต

             " สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง"

ในการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมนั้นบุคคลจำเป็นจะต้องปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ จึงจะทำให้บุคคลไม่เป็นโรค หรือเกิดปัญหาสุขภาพกับตนเองได้ ปัญหาสุขภาพบางปัญหา เช่น อุบัติเหตุ อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าโรค แต่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือเกิดความพิการได้ ปัญหาสุขภาพ กล่าวคือ สถานะของบุคคลนั้นย่อมจะไม่อยู่ในสภาพที่เรียกว่า มีสุขภาพดีคือ บุคคลนั้นจะมีปัญหาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมด้วย

              ๑.คุณค่าของการมรพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อการป้องกันโรค

              ปัญห่สุขภาพ หรือโรคที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องของบุคคล จึงทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย หรือเกิดความผิดปกติของระบบทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น ผนังหลอดเลือดแข็งตัว มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่โรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ  ซึ่งโรคดังกล่าวเหล่านี้ ไม่ได้สาเหตุจากการได้รับเชื้อโรค แต่มีสาเหตุจากการปฏิบัติตัวในด้านการรับประทานอาหาร และประพฤติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตไม่ถูกต้อง เช่น ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด การรับประทานอาหารที่ทีไขมันสูง หรือน้ำตาบสูง เป้นต้น

              โรคเรื้อรังดังกล่าวนี้ เป็นโรคที่ส่วนใหย่แล้วจะรักษาไม่หาย ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง การบริหารจัดการความเครียดให้ถูกต้อง ฯลฯ ก็จะสามารถควบคุมโรคได้โดยเป็นการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย แต่มักจะไม่หายจากโรค จึงจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องในระยะเวลายาวและสม่ำเสมอ ทั้งตัวผู้ป่วยเองและญาติ จึงเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคเรื้อรัง ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อผู้ป่วย และครอบครัวในด้านสุขภาพจิต และอารมณ์ด้วย 

              อนึ่ง โรคเรื้อรังเหล่านี้อาศัยระยะเวลานานในการเกิดโรค ไม่เหมือนโรคติดต่อที่มักจะเกิดอาการเร็วกว่า จึงทำให้ป่วยไม่ได้ให้ความสนใจ หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติพฤติกรรมของตน แต่พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องที่จะนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังนั้น มักจะเกิดกับผู้ป่วยตั้งแต่อยู่ในระยะวัยเด็ก ซึ่งมีสุขนิสัยที่ไม่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร การไม่ได้ออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม การไม่รู้จักผ่อนคลายความเครียดที่ถูกต้อง เป็นต้น

             เมื่อผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ แน่นอนย่อมมีอาการผิดปกติ ไม่สบาย อาจมีอาการปวดศีรษะ รับประทานอาหารไม่ได้ ตามัว เหนื่อย เพลีย เป็นต้น ซึ่งภาวะความผิดปกติเหล่านี้เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความไม่มีความสุขกายและย่อมมีผลเสียต่อความสุขทางใจ อารมณ์ และความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย ทุกข์นี้ไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ป่วย แต่จะเกิดกับจิตใจ อารมณ์ และสังคมของญาติ หรือผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย

             นอกจากโรคเรื้อรังแล้ว ยังมีกลุ่มโรคอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง แต่โรคในกลุ่มนี้เป็นโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อโรคจึงเรียกโรคกลุ่มนี้ว่า โรคติดต่อ

             โรคที่เกิดจากเชื้อ หรือที่เรียกว่า โรคติดต่อ เกิดจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อเข้าไปอาจจะโดยการสัมผัส การรับประทานหรือดื่ม การหายใจ เป็นต้น ตัวอย่างของโรคติดต่อเหล่านี้ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ดรคตาแดง โรคไข้เลือดออก โรคพยาธิ เป็นต้น

             ๒.ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรค และการดำรงสุขภาพ

             จากตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นของความสัมพันธ์ของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูฏต้อง และการป้องกัน ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแล้ว และคงจะมองเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาของชุมชนและของประเทศไทยในปัจจุบัน หากปฏิบัติได้ถูกต้องและสม่ำเสมอก็จะเป็นสุขนิสัยที่ดีจะติดตัวตลอดไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์