THE ....ใช้กันอย่างไร? เรียนเพื่อใช้กันให้เป็น

THE “เดอ”....ใช้กันยังงัย? เรียนเพื่อใช้กันให้เป็น
Adjectives (Articles - the ) ตอน 1
The เป็น article ที่เมื่อใช้นำหน้านามทั้งนับได้ นับไม่ได้ เอกพจน์ หรือพหูพจน์แล้ว จะทำให้นามนั้นมีความหมายชี้เฉพาะเจาะจงทันที มีหลักสำคัญดังนี้ :
• ใช้ The นำหน้านามเอกพจน์และพหูพจน์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีข้อความประกอบอยู่ ข้อความที่ประกอบอาจนำหน้าด้วย in, at, on หรือ preposition ,วลี ( phrase ) , หรืออนุประโยค ( clause ) อื่นๆ เช่น
Tom sat down on a chair. ทอมนั่งลงบนเก้าอี้( ซึ่งอาจจะมีหลายตัวในห้องนั้น )
Tom sat down on the chair nearest the door. ทอมนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ประตูที่สุด( เฉพาะเจาะจง )

Ann is looking for a job. แอนกำลังหางานทำ ( เป็นการพูดไม่เฉพาะเจาะจง )
Did Ann get the job she applied for? แอนได้งานที่เธอไปสมัครไว้หรือไม่ (เฉพาะเจาะจง)

The man who wrote this book is famous. ผู้ชายที่เขียนเรื่องนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียง ( เฉพาะเจาะจง )
• ใช้ The หน้านามซึ่งชี้เฉพาะโดยปริยายเนื่องจากผู้พูดและผู้ฟังรู้ว่าหมายถึงสิ่งไหน หรือพูดถึงบุคคลใด เช่น
Have you got a car ? คุณมีรถหรือไม่ ( ใช้ a เพราะไม่ระบุเฉพาะเจาะจง )แต่
I cleaned the car yesterday. ฉันล้างรถเมื่อวานนี้ . (ใช้ the ในกรณีผู้พูดและผู้ฟังรู้ว่าหมายถึงรถของผู้พูด)
The house needs to be painted. บ้านนี้ควรจะทาสีใหม่ได้แล้ว
( ใช้ the house ในกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกันว่าเป็นบ้านหลังไหนถึงแม้จะเป็นการพูดถึงครั้งแรก
เช่น อาจจะกำลังพูดในบ้านหลังนั้นก็ได้ )

“I would like a glass of water, please,” John said. จอห์นพูดว่าขอน้ำผมสักแก้วได้ไหม
“I put the glass of water on the counter already” Jane said
เจนตอบว่า ฉันเอาแก้วน้ำวางให้บนเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้ว
• ข้อยกเว้น ถ้ามีคำขยาย ( modifier ) อยู่ระหว่าง article และคำนาม article นั้นจะยังคงรูปไม่เฉพาะเจาะจง ดังนี้
“I would like a big glass of water, please,” ( มี big อยู่ระหว่าง a ( article ) และ glass ( นาม )
“ I put a big glass of water on the counter already” ยังคงใช้ a ซึ่งเป็นรูปไม่เฉพาะเจาะจง
• ใช้ The เมื่อเป็นการพูดถึงในครั้งต่อมา เป็นการต่อเนื่อง
I saw a funny-looking dog yesterday. When it saw my cat, the dog ran away.
ฉันเจอสุนัขหน้าตาตลกดีตัวหนึ่งเมื่อวานนี้ พอมันเจอแมวของฉันมันก็วิ่งหนีไป
( ใช้ a ในประโยคแรกเพราะพูดถึงเป็นครั้งแรก ผู้ฟังไม่รู้ว่าสุนัขตัวไหน แต่เมื่อพูดประโยคต่อไปใช้ the dog
เพราะทั้งผู้ฟังและผู้พูดรู้ว่าหมายถึงสุนัขตัวไหน
I went to a movie last night. The movie was very good. ฉันไปดูภาพยนตร์เมื่อคืนนี้ เป็นภาพยนต์ที่ดีมาก
• ใช้ The กับนามเอกพจน์นับได้ที่มีความหมายถึงนามนั้นทั้งจำพวก หรือเป็นตัวแทนของชนิด ( class ) เดียวกัน มีลักษณะเป็นนามธรรม ( abstract ) เช่น
The tiger is a dangerous animal . เสือเป็นสัตว์ที่อันตรายมาก ( เสือในความหมายทั่วไปซึ่งเป็นสัตว์อย่างหนึ่ง )
เปรียบเทียบกับประโยคต่อไปนี้ ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน
A tiger is a dangerous animal ( เสือตัวไม่ว่าตัวไหนก็ตาม เป็นสัตว์อันตราย )
Tigers are dangerous animals.( เสือทุกตัวเป็นสัตว์อันตราย )

The computer is an important research tool. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัยในการทำวิจัย
สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้แทนได้
A computer is an important research tool. เพราะคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถทำงานวิจัยได้

แต่  ประโยคต่อไปนี้จะใช้ a ไม่ได้ 
The computer has revolutionized publishing. คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดวิวัฒนาการของการพิมพ์ .
( ไม่ใช้ A computer has revolutionized publishing ซึ่งคอมพิวเตอร์ในนี้ที่หมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง
ไม่สามารถทำให้เกิดวิวัฒนาการของการพิมพ์ได้ )
The bicycle is an excellent means of transport. รถจักรยานเป็นพาหนะการเดินทางที่ยอดเยี่ยม
( ใช้ The bicycle ในฐานะเป็นชนิดของยานพาหนะ ไม่ใช่ในฐานะจักรยานคันหนึ่งคันใด)

The giraffe is the tallest of all animal . ยีราฟเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด.
( ยีราฟในฐานะเป็นสัตว์อย่างหนึ่ง)
เปรียบเทียบกับประโยคนี้
We saw a giraffe at the zoo. เราเห็นยีราฟตัวหนึ่งที่สวนสัตว์

The golden retriever is a marvelous pet for children.
สุนัขพันธุ์โกลเดนรีทรีฟเวอร์เป็นสัตว์เลี้ยงที่วิเศษสำหรับเด็ก
(สุนัขพันธุ์โกลเดนรีทรีฟเวอร์โดยทั่วไป )

The dollar is the currency (= money) of the United State. ดอลลาร์เป็นสกุลเงินตราของสหรัฐอเมริกา

When was the telephone invented. ได้มีการคิดค้นโทรศัพท์ขึ้นมาได้เมื่อใด

Do you often listen to the radio? คุณฟังวิทยุบ่อยไหม
แต่ television ไม่มี the เช่น I often watch television ฉันดูโทรทัศน์บ่อย
ยกเว้นในกรณีที่หมายถึงเฉพาะเจาะจง เช่น
Can you turn off the television, please? กรุณาปิดโทรทัศน์ให้หน่อย
the television ในที่นี้หมายถึง the television set

I often go to the cinema but haven’t been to the theater for ages.
ฉันไปดูภาพยนต์บ่อยแต่ไม่ได้ดูละครเวทีมานานแล้ว ( นามธรรม)

เปรียบเทียบกับประโยคต่อไปนี้
There isn’t a cinema in this town. เมืองนี้ไม่มีโรงภาพยนต์รเลย ( รูปธรรม )
I like the screen more than the stage. ฉันขอบหนังมากกว่าละคร (นามธรรม)

ข้อยกเว้น : the ไม่ใช้กับ man ในความหมายแทนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
Man has invented many things. ไม่ใช้ the man
The dolphin may be as intelligent as man. ไม่ใช้ the man แต่โปรดสังเกตว่าใช้ the dolphin

หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ใช้กับ อุปกรณ์ดนตรี เช่น the guitar , the piano, the violin เช่น
Can you play the guitar.
The piano is my favorite instrument.
Who is playing the violin.

เปรียบเทียบกับประโยคต่อไปนี้ซึ่งนามเอกพจน์ดังกล่าวมีความหมายทั่วๆไปเป็นรูปธรรม
I’d like to have a guitar. ฉันอยากได้กีตาร์สักตัวหนึ่ง

สร้างโดย: 
ด.ญ.พัฒนี นิธิวัฒนา ม.1/8 ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์